Συχνές Ερωτήσεις (Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο ΧΠ Αστική Αναζωογόνηση)

Συχνές Ερωτήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
στο ΧΠ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

Ο Δήμος έχει γύρω στις 4.500 κατοίκους (λίγο κάτω από το όριο της πρόσκλησης) μπορεί να γίνει δεκτός;

Όχι, η πρόσκληση αναφέρεται στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» το οποίο είναι σαφές στο κριτήριο αυτό.

 

Μπορούν να ενταχθούν έργα που αφορούν μόνο προμήθεια υλικών αστικού εξοπλισμού; Τι είδους τεκμηρίωση απαιτείται;

Προμήθειες είναι επιλέξιμες όταν συνοδεύονται από τοποθέτηση. Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται η εγκατάσταση στην προμήθεια και δεν προλαβαίνουν να προκηρυχτούν εργολαβίες να διερευνηθεί η δυνατότητα τοποθέτησης με αυτεπιστασία.

Το τελικό έργο θα πρέπει να είναι τα τοποθετημένα υλικά και όχι τα υλικά στην αποθήκη.

Προϋπόθεση να συνοδεύεται η πρόταση από πλήρη μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει ό,τι απαιτείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση. Από τη μελέτη θα πρέπει να τεκμηριώνεται το είδος και η ποσότητα του εξοπλισμού που απαιτείται όπως επίσης και τα στοιχεία υλοποίησης του έργου όπως π.χ. πού θα τοποθετηθεί ο εξοπλισμός, πώς, με τι διαδικασία (εργολαβία αυτεπιστασία) κλπ.

Δεν προλαβαίνουμε να προκηρύξουμε έργο, το οποίο να έχει ολοκληρωθεί έως 31-10-2012. Τι μπορούμε να κάνουμε;

Να διερευνηθεί η δυνατότητα υλοποίησης έργου με αυτεπιστασία

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση γίνεται με εθνικούς πόρους;

ΝΑΙ, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση γίνεται με εθνικούς πόρους (Ν. 3889/2010); Περισσότερα: https://prasinotameio.gr/index.php/el/to-prasino-tameio/poroi-prasinou-tameiou

Μπορεί να ενταχθεί έργο/πράξη που δεν ολοκληρώνεται εντός του 2012;

Μπορεί υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ένα διακριτό τμήμα του έργου, το οποίο να μπορεί – με βεβαιότητα – να ολοκληρωθεί εντός του 2012.

Οι χρηματοδοτήσεις του ΧΠ «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» καθορίζονται σε ετήσια βάση. Δεν είναι βέβαιο ούτε υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης των χρηματοδοτήσεων των επόμενων ετών. Για το λόγο αυτό επιλέξιμα είναι έργα που μπορούν να ολοκληρωθούν εντός του έτους ή διακριτά και αυτοτελή τμήματα ευρύτερων έργων, τα οποία επίσης μπορούν να ολοκληρωθούν εντός του 2012.

Το ΧΠ «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» αφορά μόνο χώρους που αποκτήθηκαν με το ΧΠ του ΠΤ «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων στις πόλεις»;

Το ΧΠ «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» αφορά όλους τους Δήμους της χώρας που πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης και δεν συνδέεται με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου.

Το ΧΠ «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» αφορά μόνο χώρους που αποκτήθηκαν με το ΧΠ του ΠΤ «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων στις πόλεις»;

Το ΧΠ «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» αφορά όλους τους Δήμους της χώρας που πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης και δεν συνδέεται με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου.

Υπάρχει όριο στον προϋπολογισμό του προτεινόμενου έργου;

Όχι, δεν υπάρχει όριο, αλλά το γεγονός ότι το έργο πρέπει να μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του 2012 βάζει περιορισμούς στο μέγεθος των επιλέξιμων έργων.

Υπάρχει ενδεικτικός κατάλογος επιλέξιμων έργων;

Ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναφέρονται τύποι έργων που είναι ή δεν είναι επιλέξιμοι:

– παιδικές χαρές                                             ΝΑΙ
– πεζοδρόμια                                                  ΝΑΙ
– ποδηλατόδρομοι                                         ΝΑΙ
– κομποστοποίηση                                         ΝΑΙ
– αναπλάσεις πλατειών                                 ΝΑΙ
– ταρατσόκηποι                                              ΟΧΙ
– γεωτρήσεις                                                   ΟΧΙ
– κατασκευή θερμοκηπίων                            ΟΧΙ

– αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα                ΟΧΙ

-ασφαλτοστρώσεις                                         ΝΑΙ, μόνο σε περιπτώσεις ευρύτερης ανάπλασης της περιοχής

– απορριμματοφόρα για

απλή συλλογή απορριμμάτων                       ΟΧΙ

– απορριμματοφόρα για ανακύκλωση           ΝΑΙ

– Θέρμανση νερού κολυμβητηρίου

 με χρήση ΑΠΕ                                                  ΝΑΙ 

Υπάρχει ενδεικτικός κατάλογος επιλέξιμων έργων;

Ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά αναφέρονται τύποι έργων που είναι ή δεν είναι επιλέξιμοι:

– παιδικές χαρές                                             ΝΑΙ
– πεζοδρόμια                                                  ΝΑΙ
– ποδηλατόδρομοι                                         ΝΑΙ
– κομποστοποίηση                                         ΝΑΙ
– αναπλάσεις πλατειών                                 ΝΑΙ
– ταρατσόκηποι                                              ΟΧΙ
– γεωτρήσεις                                                   ΟΧΙ
– κατασκευή θερμοκηπίων                            ΟΧΙ

– αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα                ΟΧΙ

-ασφαλτοστρώσεις                                         ΝΑΙ, μόνο σε περιπτώσεις ευρύτερης ανάπλασης της περιοχής

– απορριμματοφόρα για

απλή συλλογή απορριμμάτων                       ΟΧΙ

– απορριμματοφόρα για ανακύκλωση           ΝΑΙ

– Θέρμανση νερού κολυμβητηρίου

 με χρήση ΑΠΕ                                                  ΝΑΙ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ μπορεί να υποβάλλει πρόταση;

H Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για την Αστική Αναζωογόνηση απευθύνεται αποκλειστικά σε Δήμους.

Επομένως μπορούν οι Δήμοι να υποβάλουν προτάσεις και όχι ο σύνδεσμος δήμων.

Για παιδική χαρά απαιτείται να συνυποβληθεί έγκριση καταλληλότητας χώρου;

ΝΑΙ, σύμφωνα με την ΥΑ 28492 (ΦΕΚ 931/Β΄/18-05-2009): «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και Κοινοτήτων ,τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους ,τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

 

Δήμος που έχει πάνω από 5.000 κατοίκους μπορεί να προτείνει έργα για μικρούς οικισμούς / χωριά (αριθμός κατοίκων <5.000);

NAI, εφόσον ο Δήμος που υποβάλλει την πρόταση έχει περισσότερους των 5.000 κατοίκων.