Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, 14561, Αττική

2023

Σκοπός
του Πράσινου Ταμείου

Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος.

Προγράμματα
& Δικαιούχοι

Το Πράσινο Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί προγράμματα που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους οργανισμούς τους, αποκεντρωμένες γενικές διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, και σωματεία ή άλλης μορφής ενώσεις νομικών και φυσικών προσώπων, τα οποία στοχεύουν σύμφωνα με τους καταστατικούς τους σκοπούς στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

 

Επικαιρότητα

Σημαντικά Νέα

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δείτε το video spot του ολοκληρωμένου έργου LIFEP AdaptInGR, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πράσινο Ταμείο. Το έργο στοχεύει στην επιτάχυνση της εφαρμογής της πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Το βίντεο παράχθηκε από την ΕΛΛΕΤ

Δείτε το 1ο video spot για το νέο πρόγραμμα LIFE PROWhIBIT του Πράσινου Ταμείου, έργο που στοχεύει στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την αποτροπή του περιβαλλοντικού εγκλήματος αποβλήτων.

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του ολοκληρωμένου έργου LIFEIP CEIGreece – Circular Greece

Δείτε το βίντεο με το σημαντικότερο έργο και τις δράσεις του Πράσινου Ταμείου για το 2022

Δείτε το βίντεο με το ρόλο του Πράσινου Ταμείου σε έργα LIFE

 

Δείτε το βίντεο με το σημαντικότερο έργο του Πράσινου Ταμείου για την περίοδο Οκτωβρίου 2019 – Μαρτίου 2022

Το πρόγραμμα LIFE

Προσκλήσεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση: Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας”»

«ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΚΟ)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΣΔΚΟ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022

«ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (ΣΔΑΕΚ)». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΣΔΑΕΚ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ»

Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες

Σκοπός και αντικείμενο της πρόσκλησης: «Καινοτόμες Δράσεις με τους πολίτες»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 στοχεύει στην ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν (α) στην κλιματική αλλαγή, (β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, (γ) στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και (δ) στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σκοπός επίσης είναι η αξιοποίηση της αναγνωρισμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) σε έργα, την πρωτοβουλία και την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν οργανωμένοι φορείς πολιτών.

Πάρκο Τρίτση

Το Πράσινο Ταμείο ενέταξε την τελική πρόταση του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντ.Τρίτσης» στη Δυτική Αθήνα με στόχο τη γενική ανάπλασή του στο Πρόγραμμα ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2020

Απολιγνιτοποίηση

Υλοποιούμε το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης στην ιστορία του Πράσινου Ταμείου, στην Μεγαλόπολη Αρκαδίας, την Κοζάνη και τη Φλώρινα

Εθνικός Κήπος & Λόφος Φιλοπάππου

Το Πράσινο Ταμείο ενέταξε στο Πρόγραμμά του για το Φυσικό Περιβάλλον και χρηματοδοτεί το σημαντικό έργο που θα εκτελέσει ο Δήμος Αθηναίων για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Εθνικού Κήπου και του Λόφου Φιλοπάππου.

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες του Πράσινου Ταμείου ανήκουν ιδίως:

Η παρακολούθηση της είσπραξης, ο έλεγχος και η διασφάλιση της απόδοσης των Πράσινων Πόρων, σύμφωνα με τις οικείες σχετικές διατάξεις.

Η διαμόρφωση προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος μέσα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής.

Η αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων και των προς χρηματοδότηση προγραμμάτων, η παρακολούθηση και η διασφάλιση της υλοποίησής τους.

Η επεξεργασία, κατάρτιση και εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των γενικών κριτηρίων ένταξης και επιλογής προγραμμάτων.

Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την επιλογή των επιμέρους φορέων υλοποίησης των παραπάνω δράσεων και η συμφωνία με αυτούς για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των δράσεων αυτών από τους Πράσινους Πόρους.

Η εισήγηση των μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Η παρακολούθηση της είσπραξης, ο έλεγχος και η διασφάλιση της απόδοσης των Πράσινων Πόρων, σύμφωνα με τις οικείες σχετικές διατάξεις.

Η διαμόρφωση προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος μέσα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και ενεργειακής πολιτικής.

Η αξιολόγηση και επιλογή των προτάσεων και των προς χρηματοδότηση προγραμμάτων, η παρακολούθηση και η διασφάλιση της υλοποίησής τους.

Η επεξεργασία, κατάρτιση και εισήγηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των γενικών κριτηρίων ένταξης και επιλογής προγραμμάτων.

Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για την επιλογή των επιμέρους φορέων υλοποίησης των παραπάνω δράσεων και η συμφωνία με αυτούς για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των δράσεων αυτών από τους Πράσινους Πόρους.

Η εισήγηση των μέτρων, δράσεων και προγραμμάτων στον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Η Βίλα Καζούλη

Σε μια έκταση 47 στρεμμάτων, η «βίλα Καζούλη»  που σήμερα φιλοξενεί το Πράσινο Ταμείο σε 2.500 τ.μ., αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια της Αθήνας.
Την Επαυλη Καζούλη είχε κτίσει το 1902 ο Ελληνας επιχειρηματίας της Αιγύπτου Νικόλαος Καζούλης. Ο Καζούλης είχε αδυναμία στα έργα του γλύπτη Δημήτρη Φιλιππότη και η βίλα του είχε μετατραπεί σε γλυπτοθήκη.
Οταν η βίλα περιήλθε στην κατοχή της Ιωάννας Καζούλη και του συζύγου της, αρχιτέκτονα αρχαιολόγου Παναγιώτη Αριστόφρονα, ανθρώπου βαθύτατα μορφωμένου, φιλοξενήθηκαν βασιλιάδες όπως ο Γεώργιος Α’ και ο Φαρούκ, καθώς και πολλοί διανοούμενοι.

Η Βίλα Καζούλη

Σε μια έκταση 47 στρεμμάτων, η «βίλα Καζούλη»  που σήμερα φιλοξενεί το Πράσινο Ταμείο σε 2.500 τ.μ., αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κτίρια της Αθήνας.
Την Επαυλη Καζούλη είχε κτίσει το 1902 ο Ελληνας επιχειρηματίας της Αιγύπτου Νικόλαος Καζούλης. Ο Καζούλης είχε αδυναμία στα έργα του γλύπτη Δημήτρη Φιλιππότη και η βίλα του είχε μετατραπεί σε γλυπτοθήκη.
Οταν η βίλα περιήλθε στην κατοχή της Ιωάννας Καζούλη και του συζύγου της, αρχιτέκτονα αρχαιολόγου Παναγιώτη Αριστόφρονα, ανθρώπου βαθύτατα μορφωμένου, φιλοξενήθηκαν βασιλιάδες όπως ο Γεώργιος Α’ και ο Φαρούκ, καθώς και πολλοί διανοούμενοι. 

Πρόσβαση στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου

Το Πράσινο Ταμείο περνά στη νέα ψηφιακή εποχή! Με ανανεωμένη διαδικτυακή πύλη βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τους δήμους, παρέχοντας μια πλειάδα ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν ως στόχο την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση με τον πλέον διαφανή και ασφαλή τρόπο.

Πρόσβαση στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου

Το Πράσινο Ταμείο περνά στη νέα ψηφιακή εποχή! Με ανανεωμένη διαδικτυακή πύλη βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τους δήμους, παρέχοντας μια πλειάδα ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν ως στόχο την άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση με τον πλέον διαφανή και ασφαλή τρόπο.

Η πρόσκληση «Αστική Αναζωογόνηση2021-2022» με αριθμούς

Α΄Φάση Δήμοι άνω των 20.000 κατοίκων (ως 11.12.2021)

Δήμοι
0

Β΄Φάση Δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων (ως 21.12.2021)

Δήμοι
0

Η πρόσκληση «Αστική αναζωογόνηση 2019» με αριθμούς

Α΄ΦΑΣΗ (ολοκληρώθηκε)

Β΄ΦΑΣΗ (Ολοκληρώθηκε)

Δήμοι
0
εκ. ευρώ
0
Προτάσεις
0
Ενταγμένα έργα έως τις 24.11.2021
0

Απορρίφθηκαν: 11, Αποσύρθηκαν: 3

Δήμοι
0
Προτάσεις
0
Ενταγμένα έργα εώς τις 08.12.2021
0

Αποσύρθηκαν: 1

Δεκέμβριος 2019 - Φεβρουάριος 2021:
Η μεγαλύτερη πρόσκληση Αστικής Αναζωογόνησης στην ιστορία του Πράσινου Ταμείου με αριθμούς

Διάρκεια πρόσκλησης: 2 Δεκεμβρίου 2019-26 Ιουνίου 2020 (Α’ Φάση) και
2 Σεπτεμβρίου 2020- 26 Φεβρουαρίου 2021 (Β΄Φάση)

Δικαιούχοι: και οι 322 Δήμοι της χώρας

Συμμετείχαν: 305 Δήμοι (172 στην Α΄Φάση και 133 στη Β’ Φάση)

Ποσοστό συμμετοχής Δήμων: 94,8%

Σύνολο υποβληθέντων έργων/υποέργων: 344

Έχουν ήδη ενταχθεί ως 26.2.2021: 190 έργα

Α΄Πρόσκληση ΣΦΗΟ 2020 με αριθμούς

Δικαιούχοι Δήμοι: 270
Δήμοι που υπέβαλαν: 252
Ποσοστό συμμετοχής: 93,4%
Προϋπολογισμός: 11,5 εκ. ευρώ

Β΄Πρόσκληση ΣΦΗΟ 2021 με αριθμούς

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.