Συχνές Ερωτήσεις (για την υποβολή αιτημάτων στο ΧΠ “Περιβαλλοντική Έρευνα, Καινοτομία, Επιδεικτικές Δράσεις 2013”)

Συχνές Ερωτήσεις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ στο ΧΠ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2013"

ΟΤΑ / Σύνδεσμοι ΟΤΑ / Δημοτικές Επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν πρόταση;

Οι Ο.Τ.Α., ως αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα με λειτουργική και θεσμική ανεξαρτησία, «έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια» (άρθρο 102 παρ. 2 του Σ) ενώ «το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους». Επομένως διέπονται από θεσμική και λειτουργική ανεξαρτησία, αποτελούν αποκεντρωμένη διοίκηση, ενώ η εποπτεία τους από το ελληνικό δημόσιο περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στον έλεγχο νομιμότητας και όχι στον έλεγχο της δράσεώς τους.

Κατά συνέπεια οι Ο.Τ.Α., οι Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις δεν αποτελούν δικαιούχο του χρηματοδοτικού προγράμματος  του Πράσινου Ταμείου «Περιβαλλοντική έρευνα, καινοτομία, επιδεικτικές δράσεις 2013», δεδομένου ότι δεν αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτευόμενα- ως προς την δράση τους- από το ελληνικό δημόσιο. 

Ο ΦΠΑ αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη;

Οι ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. Τα αιτούμενα ποσά πρέπει να τον συμπεριλαμβάνουν.