Συχνές ερωτήσεις (Προγράμματα – Δικαιούχοι)

Συχνές Ερωτήσεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Τι είδους δράσεις χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο;

Το ΠΤ χρηματοδοτεί προγράμματα που, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος, στοχεύουν:

  • στην προστασία, ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ανάπτυξης
  • στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
  • στη στήριξη της εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής της Χώρας

Η βασική δομή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων περιλαμβάνει i) άξονες προτεραιότητας που εξειδικεύουν την εθνική περιβαλλοντική στρατηγική, ii) μέτρα που εξειδικεύουν τους άξονες προτεραιότητας και iii) δράσεις που εξειδικεύουν τα μέτρα και στα οποία εντάσσονται τα έργα που υλοποιούν οι δικαιούχοι.

Η χρηματοδότηση γίνεται αποκλειστικά μέσω των προγραμμάτων, για τα οποία δημοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Περίληψη των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και των επί μέρους στοιχείων του (όπως κατηγορίες δράσεων, χρονοδιάγραμμα, οικονομικός προγραμματισμός, κατηγορίες δικαιούχων κλπ.) καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Π.Τ.

Η χρηματοδότηση μιας δράσης από το ΠΤ, μπορεί να συνδυάζεται και με χρηματοδότηση από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς .

Ποιοι οι εν δυνάμει δικαιούχοι των προγραμμάτων του ΠΤ;

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1 του νόμου 3889/2010 το ΠΤ μπορεί να χρηματοδοτεί προγράμματα που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους οργανισμούςαποκεντρωμένες γενικές διοικήσειςοργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησηςνομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα (όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982) και σωματεία ή άλλης μορφής ενώσεις νομικών και φυσικών προσώπων, τα οποία στοχεύουν σύμφωνα µε τους καταστατικούς τους σκοπούς στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, δικαιούχοι μπορεί να είναι ΟΤΑ Α ή Β βαθμού, ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ερευνητικοί φορείς , περιβαλλοντικές οργανώσεις, κλπ.

Τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για την χρηματοδότηση πρότασης από το ΠΤ;

Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής έργων προσδιορίζονται και εξειδικεύονται σε κάθε πρόσκληση και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση και το είδος του προγράμματος. Γενικά, τα κριτήρια αφορούν στην καταλληλότητα και επάρκεια του υποψήφιου φορέα διαχείρισης και στην καταλληλότητα και σκοπιμότητα της δράσης. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται μεταξύ άλλων, τα τυπικά προσόντα του φορέα, η επάρκεια πόρων (ανθρώπινων, οικονομικών, κλπ.), η συνάφεια του αντικειμένου του φορέα με περιβαλλοντικές δράσεις, κλπ. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη η επιλεξιμότητα, η ωριμότητα, η οικονομική βιωσιμότητα, το κοινωνικό όφελος, και η συνεκτικότητα της δράσης με εθνικές και κοινοτικές πολιτικές.

 

Ποια η διαδικασία για την κατάθεση πρότασης στο ΠΤ;

Η κατάθεση μίας πρότασης δράσης στο Π.Τ., γίνεται μετά από δημοσίευση σχετικής πρόσκλησης. Η προς εξέταση πρόταση θα πρέπει απαραιτήτως να εναρμονίζεται με το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, να είναι πλήρης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση, να έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, ομάδα εργασίας, τα παραδοτέα του έργου, αναλυτικό και αιτιολογημένο προϋπολογισμό και άλλα στοιχεία που θα διασαφηνίζονται πάντοτε στην εκάστοτε πρόταση.

Τι είναι ο Οδηγός Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΠΤ;

Ο Οδηγός Διαχείρισης Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου, εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2012, με σκοπό την ανάλυση της δομής των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, τον καθορισμό των προδιαγραφών με βάση τις οποίες γίνεται η ενεργοποίηση των προγραμμάτων αυτών , την περιγραφή των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και έλεγχου των προγραμμάτων, καθώς και των διαδικασιών αξιολόγησης κι επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων-έργων. Παράλληλα, αναλύονται οι διαδικασίες διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου της εφαρμογής των Πράξεων καθώς και της συνολικής αξιολόγησης των Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων.