Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις”

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα "Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις"

Χρηματοδοτημένα Έργα στο ΧΠ

Πάγιο πρόβλημα των ελληνικών πόλεων αποτελεί η έλλειψη ελεύθερων – Κοινόχρηστων Χώρων και χώρων πρασίνου καθώς και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τη διατήρηση κτιρίων που έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική και ιστορική σημασία.

Μέσω του Χρηματοδοτικού Προγράμματος (ΧΠ) «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις» το Πράσινο Ταμείο στοχεύει στην κατά το δυνατόν αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος. Δηλαδή αφενός μεν στη διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στον αστικό ιστό που θα συμβάλουν αποφασιστικά στην αποκατάσταση του «Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» μέσω της βελτίωσης της αναλογίας του δομημένου προς τον αδόμητο χώρο και αφετέρου δε στην απόκτηση και απόδοση σε κοινή χρήση διατηρητέων κτιρίων που έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική και ιστορική σημασία και τα οποία αποτελούν σημαντικά τοπόσημα στον ιστό των πόλεων.

Δομή του Χρηματοδοτικού Προγράμματος για το έτος 2013

 

Το ΧΠ για το έτος 2013 περιλαμβάνει τους παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ):

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ)

ΠΙΣΤΩΣΗ (εκ. €)

ΑΠ 1: Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις κατά τις ισχύουσες διατάξεις(ν.δ. της 17 Ιουλίου/16 Αυγούστου 1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών», ν. 1337/1983. Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων)

9,57

ΑΠ 2: Αγορά Κοινοχρήστων Χώρων κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 186 και 191 ν. 3463/2006.)

ΑΠ 3: Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την επανεπιβολή απαλλοτριώσεων οι οποίες έχουν αρθεί

ΑΠ 4: Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 110 του από 14.7.1999 π.δ. «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας»., ν. 3028/2002 κ.λπ.)

2,00

ΣΥΝΟΛΟ

11,57

 

Σκοπός, Αντικείμενο, Δικαιούχοι και διαδικασίες του ΧΠ

Αντικείμενο του ΧΠ, όσον αφορά τους ΑΠ 1, 2 και 3, είναι η συμβολή στη χρηματοδότηση για την απόκτηση ελεύθερων χώρων, που προβλέπονται από τα ισχύοντα Ρυμοτομικά Σχέδια των πόλεων ως «Κοινόχρηστοι Χώροι» και των οποίων η απαλλοτρίωση δε έχει ακόμη συντελεστεί. Για τον ΑΠ 4 αντικείμενο του ΧΠ αποτελεί η συμβολή στη χρηματοδότηση για την απόκτηση κτιρίων μέσα στις πόλεις που έχουν χαρακτηριστεί ως «Διατηρητέα» και έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική και ιστορική σημασία.

Δικαιούχοι του ΧΠ είναι οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, στη διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται οι χώροι που έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010, Υπουργεία και ΝΠΔΔ.

 

Διαδικασία ένταξης

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι υποβάλλουν καταρχήν τις προτάσεις τους εις διπλούν στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου, Λυκούργου 17, Αθήνα, Τ.Κ. 10552.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων, σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι υποβαλλόμενες προτάσεις καταρχήν διαβιβάζονται για τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης, με κριτήριο την πολεοδομική και κοινωνική συμβολή του προτεινόμενου έργου,

  • για τους ΑΠ 1, 2 και 3 στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.
  • για τον ΑΠ 4 στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής του ΥΠΕΚΑ ή στην εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή των εκάστοτε αρμόδιων υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για κτίρια στις Περιφέρειες Βορείου-Νοτίου Αιγαίου και τις Περιφέρειες Μακεδονίας και Θράκης.

Μετά τη θετική σύμφωνη γνώμη των ανωτέρω υπηρεσιών, τα υποβληθέντα στοιχεία ελέγχονται και αξιολογούνται από τριμελή διυπηρεσιακή Επιτροπή Ελέγχου και Αξιολόγησης που έχει συσταθεί από το Πράσινο Ταμείο. Η αξιολόγηση και ιεράρχηση των αιτημάτων γίνεται με κύριο γνώμονα την τεχνική ωριμότητα της πρότασης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων στο ΧΠ ανά ΑΠ.

Με Απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου καθορίζονται οι οριστικοί Δικαιούχοι του ΧΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία καταβολής των χρηματοδοτήσεων.