Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις” έτος 2014

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα "Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις" έτος 2014

 Δομή του Χρηματοδοτικού Προγράμματος για το έτος 2014

 

Το ΧΠ για το έτος 2014 περιλαμβάνει τους παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ):

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ)

ΠΙΣΤΩΣΗ (εκ. €)

ΑΠ 1: Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις κατά τις ισχύουσες διατάξεις (ν.δ. της 17 Ιουλίου/16 Αυγούστου 1923 «Περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών», ν. 1337/1983. Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων)

10,07

ΑΠ 2: Αγορά Κοινοχρήστων Χώρων κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρ‐

θρα 186 και 191 ν. 3463/2006.)

ΑΠ 3: Εξασφάλιση οικονομικών πόρων για την επανεπιβολή απαλλοτριώσεων οι οποίες έχουν αρθεί

ΑΠ 4: Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 110 του από 14.7.1999 π.δ. «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας»., ν. 3028/2002 κ.λπ.) τα οποία είναι κυριότητας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Εξαιρούνται της χρηματοδότησης διατηρητέα κτίρια κυριότητας του δημοσίου ή /και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

3,43

ΣΥΝΟΛΟ

13,50

  

Σκοπός, Αντικείμενο, Δικαιούχοι και διαδικασίες του ΧΠ

 

Αντικείμενο του ΧΠ, όσον αφορά τους ΑΠ 1, 2 και 3, είναι η συμβολή στη χρηματοδότηση για την απόκτηση ελεύθερων χώρων, που προβλέπονται από τα ισχύοντα Ρυμοτομικά Σχέδια των πόλεων ως «Κοινόχρηστοι Χώροι» και χώρων των οποίων η απαλλοτρίωση δεν έχει ακόμη συντελεστεί. Για τον ΑΠ 4 αντικείμενο του ΧΠ αποτελεί η συμβολή στη χρηματοδότηση για την απόκτηση κτιρίων μέσα στις πόλεις που έχουν χαρακτηριστεί ως «Διατηρητέα» και έχουν ιδιαίτερη πολεοδομική και ιστορική σημασία.

Δικαιούχοι του ΧΠ είναι οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, στη διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται οι χώροι που έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 και ΝΠΔΔ.

 

Διαδικασία ένταξης

 

 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου, με όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τον Οδηγό του προγράμματος με συμπληρωμένο και το Έντυπο Συμμετοχής, στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Π.Τ. «Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελελυθερων Κοινόχρηστων Χώρων Και Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις 2014», υπόδειγμα του οποίου βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.prasinotameio.gr. 

 

Μετά την υποβολή των προτάσεων, τα υποβληθέντα στοιχεία ελέγχονται και αξιολογούνται από αρμόδια Επιτροπή που έχει συσταθεί από το Πράσινο Ταμείο. Η αξιολόγηση και ιεράρχηση των αιτημάτων γίνεται με κύριο γνώμονα την τεχνική ωριμότητα της πρότασης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων στο ΧΠ ανά ΑΠ.

Με Απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου καθορίζονται οι οριστικοί Δικαιούχοι του ΧΠ, σύμφωνα με τη διαδικασία καταβολής των χρηματοδοτήσεων.