Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης Έτους 2014

Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης Έτους 2014

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 2014» έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.

 

Το πρόγραμμα εξειδικεύεται σε άξονες, μέτρα και δράσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Μέτρο 1:

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Δράση 1:

Συντήρηση και Επισκευή Αντιρρυπαντικών Σκαφών Λιμενικού Σώματος (ΔΙ.Τ.Υ.Π.Χ.Μ.)

Δράση 2:

Προμήθεια Εξοπλισμού Επισκευαστικής Βάσης ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. για επισκευές πλωτών και χερσαίων μέσων (ΕΒ/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ)

Δράση 3:Προμήθεια Αντιρρυπαντικού Εξοπλισμού
Δράση 4:Προμήθειες Διεύθυνσης Πλωτών Χερσαίων Μέσων
Δράση 5:Προμήθειες Διεύθυνσης Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (ΔΙ.Π.ΘΑ.Κ.)
Δράση 6:Προμήθειες Γενικού Χημείου του Κράτους/Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας
ΜΕΤΡΟ 2:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ

 

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το έτος 2014 είναι ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες Ευρώ (1.600.000 €).

 

Η διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται στη χρονική περίοδο του έτους 2014.

 

5. Δικαιούχοι του χρηματοδοτικού προγράμματος, στον οποίο ανατίθεται η υλοποίηση τωνσχετικών εργασιών/ προμηθειών, στο πλαίσιο των παραπάνω μέτρων, είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής/Διεύθυνση Προμηθειών καθώς και η Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας/Γενικού Χημείου του Κράτους κατά τομέρος που της αναλογεί.