Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014

Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014

Ενταγμένα Έργα στο Χ.Π. για το 2014 

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014» έχει ως κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου και δεύτερου επιπέδου, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πολεοδομικής οργάνωσης στους Καλλικρατικούς Δήμους, καθώς επίσης και η συμπλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού με αναγκαίες μελέτες του δεύτερου επιπέδου, προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή των σχεδίων για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και την περιβαλλοντική αναβάθμισή τους.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση μελέτες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αποτελούν ιδίως:

  • Ρυθμιστικά Σχέδια
  • Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
  • Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
  • Πολεοδομικές Μελέτες
  • Πράξεις Εφαρμογής
  • καθώς επίσης και υποστηρικτικές μελέτες των παραπάνω, στο βαθμό που αυτές απαιτούνται για την προώθηση και ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως μεταξύ άλλων: γεωλογικές μελέτες, Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, κλπ.
ΑΠ 1: Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού

Για την υλοποίηση του προγράμματος για το έτος 2014 το Πράσινο Ταμείο διαθέτει εγκεκριμένες πιστώσεις ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων Ευρώ (4.000.000 €).

Η υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα, θα ξεκινήσει μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης και θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης του προγράμματος και εξειδικεύονται σε αυτήν.