Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2013

Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2013

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» έχει ως σκοπό τη χρηματοδότηση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου και δεύτερου επιπέδου, σε Καλλικρατικούς Δήμους, καθώς επίσης και τη συμπλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού με αναγκαίες μελέτες, προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή των σχεδίων για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και την περιβαλλοντική αναβάθμισή τους.

 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση μελέτες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αποτελούν ιδίως:

  • Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια
  • Σχέδια Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
  • Πολεοδομικές Μελέτες
  • Πράξεις Εφαρμογής
  • καθώς επίσης και υποστηρικτικές μελέτες των παραπάνω, στο βαθμό που αυτές απαιτούνται για την προώθηση και ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως μεταξύ άλλων: γεωλογικές μελέτες, Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων, κλπ.

 Το πρόγραμμα εξειδικεύεται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

 

ΑΠ 1: Ολοκλήρωση εκκρεμών μελετών πολεοδομικού σχεδιασμού
ΑΠ 2: Σύνταξη και ολοκλήρωση Πράξεων Αναλογισμού
ΑΠ 3: Σύνθεση χωρικών και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων και πολιτικών

 

Για την υλοποίηση του προγράμματος για το έτος 2013 το Πράσινο Ταμείο διαθέτει εγκεκριμένες πιστώσεις ύψους δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (2.300.000 €).

 

Η υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα, θα ξεκινήσει μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης και θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης του προγράμματος και εξειδικεύοντια σε αυτήν.