Οδηγός Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικών Αιτημάτων μέσω της Ιστοσελίδας του Πράσινου Ταμείου

Οδηγός Συμπλήρωσης Ηλεκτρονικών Αιτημάτων μέσω της Ιστοσελίδας του Πράσινου Ταμείου

Οι χρήστες των Φορέων  που έχουν εγγραφεί στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου, μπορούν να συμπληρώνουν αιτήματα στα Χρηματοδοτικά Προγράμματα στα οποία είναι δικαιούχοι, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 

ΒΗΜΑ 1ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Είσοδος (login) στην Ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου, με χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που δηλώθηκαν κατά την εγγραφή του Φορέα. Επισημαίνεται ότι κάθε φορέας έχει μοναδικό όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για την είσοδό του στην ιστοσελίδα. Ωστόσο, είναι θέμα απόφασης του Φορέα αν οι προτάσεις χρηματοδότησης θα συμπληρωθούν από ένα ή περισσότερα στελέχη του, τα οποία θα πρέπει να χρησιμοποίησουν τα κοινά στοιχεία πρόσβασης του Φορέα (πχ ο υπεύθυνος κάθε πράξης να καταθέσει το σχετικό αίτημα).

 

ΒΗΜΑ 2ΑΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΕΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ

Επιλογή Χρηματοδοτικά Προγράμματα από το Μενού Χρήστη. Εμφανίζεται λίστα με τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα, στα οποία ο Φορέας έχει δικαίωμα να καταθέσει αίτημα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που ο ίδιος χρήστης θελήσει να ανοίξει στον ίδιο υπολογιστή ταυτόχρονα περισσότερα του ενός αιτήματα, θα πρέπει να το κάνει με χρήση διαφορετικών παραθύρων και ει δυνατόν διαφορετικών φυλλομετρητών (browsers) και όχι με χρήση διαφορετικών tabs στο ίδιο παράθυρο.

 

Περιγραφή πεδίων:

– Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Ο τίτλος του Προγράμματος. Επιλέγοντάς τον ανοίγει η σελίδα με την περιγραφή του Προγράμματος
– Κωδικός Πρόσκλησης: Ο κωδικός της Πρόσκλησης
– Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής: Η αρχική ημερομηνία έναρξης της υποβολής των προτάσεων στο ΧΠ. 
– Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: Η καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής των προτάσεων  στο ΧΠ. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, δεν μπορούν να συμπληρωθούν νέα αιτήματα στο ΧΠ και δεν μπορεί να γίνει οριστική υποβολή προσωρινά αποθηκευμένων αιτημάτων.
– Δημιουργία Αίτησης: Επιλέγεται για τη δημιουργία νέου αιτήματος στο ΧΠ.

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στον οδηγό διαχείρισης ή την πρόσκληση του ΧΠ, κάθε

Φορέας μπορεί να καταθέσει ένα ή περισσότερα αιτήματα στο ίδιο ΧΠ.

ΒΗΜΑ 2ΒΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Επιλογή Οι Αιτήσεις Μου από το Μενού Χρήστη. Εμφανίζεται λίστα με αιτήσεις που έχει ήδη καταχωρήσει ο Φορέας, είτε αυτές είναι προσωρινά αποθηκευμένες, είτε έχουν οριστικά υποβληθεί.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που ο ίδιος χρήστης θελήσει να ανοίξει στον ίδιο υπολογιστή ταυτόχρονα περισσότερα του ενός αιτήματα, θα πρέπει να το κάνει με χρήση διαφορετικών παραθύρων και ει δυνατόν διαφορετικών φυλλομετρητών (browsers) και όχι με χρήση διαφορετικών tabs στο ίδιο παράθυρο.

Περιγραφή πεδίων:

– Αίτηση: Ο τίτλος της Πράξης.

– Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα το οποίο αφορά η Πράξη.

– Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: Η καταληκτική ημερομηνία λήξης της υποβολής των προτάσεων  στο ΧΠ. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής, δεν μπορούν να συμπληρωθούν νέα αιτήματα στο ΧΠ και δεν μπορεί να γίνει οριστική υποβολή προσωρινά αποθηκευμένων αιτημάτων.

– Επεξεργασία Αίτησης: Επιλέγεται  για συνέχεια επεξεργασίας Προσωρινά Αποθηκευμένης αίτησης ή για προβολή Οριστικά Υποβληθείσας αίτησης.

– Διαγραφή Αίτησης: Επιλέγεται  για διαγραφή των αιτήσεων που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά.

 

ΒΗΜΑ 3: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Συμπληρώνονται τα πεδία της αίτησης. Η αίτηση αποτελείται από διαφορετικές σελίδες / βήματα. Το βήμα 5 αφορά στην επισύναψη των απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων και τα υπόλοιπα αποτελούνται από πεδία προς συμπλήρωση. Τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία επισημαίνονται με *. Για τη συμπλήρωση κάθε πεδίου ή ομάδας πεδίων παρέχονται οδηγίες (tooltips), κατά την εφάπτωση του δείκτη (cursor) πάνω στον τίτλο του. Επίσης, στο link , που βρίσκεται στο πάνω μέρος του αιτήματος παρέχονται γενικές οδηγίες για την συμπλήρωση της φόρμας, προσαρμοσμένες στο εκάστοτε Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, καθώς και οι όροι για την κατάθεση αιτήματος και την χρηματοδότηση των Φορέων στο ΧΠ. Σε περίπτωση προβλήματος ή απορίας σχετικά με την συμπλήρωση του αιτήματος, ο χρήστης μπορεί να αποστείλει άμεσα σχετικό e-mail, επιλέγοντας το link .

Καθ’όλο το διάστημα υποβολής των προτάσεων και μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ή την οριστική υποβολής τους, οι αιτήσεις που συμπληρώνονται, μπορούν να αποθηκεύονται προσωρινά με επιλογή του button ‘Αποθήκευση’. Τα προσωρινά αποθηκευμένα αιτήματα μπορούν να ανακτηθούν και να συμπληρωθούν/μεταβληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Βήματος 2Β. Συνίσταται η προσωρινή αποθήκευση να γίνεται σε συχνά χρονικά διαστήματα, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων σε περίπτωση οποιουδήποτε τεχνικού/δικτυακού προβλήματος.

Τα συνοδευτικά έγγραφα / δικαιολογητικά της αίτησης, επισυνάπτονται σε μορφή pdf στα αντίστοιχα προβλεπόμενα πεδία του Βήματος 5. Για να επιτραπεί η επισύναψη, πρέπει η δήλωση να έχει αποθηκευτεί προσωρινά.

Από τη στιγμή προσωρινής αποθήκευσής της και ανά πάσα χρονική στιγμή έκτοτε, ο χρήστης μπορεί να εξάγει σε μορφή excel (αρχείο xls) μία συνοπτική φόρμα της αίτησής του, με επιλογή του .

 

Με επιλογή του button ‘Ακύρωση’, ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει όσες αλλαγές δεν έχει αποθηκεύσει.

 

 

ΒΗΜΑ 4: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Η οριστική υποβολή της αίτησης στο ΧΠ γίνεται μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής με επιλογή του button ‘Οριστική Υποβολή’. Για να γίνει δεκτή η οριστική υποβολή μίας αίτησης, πρέπει κατ’ελάχιστον να έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία. Κατά την οριστική υποβολή, το αίτημα αποστέλλεται αυτόματα στο πρωτόκολλο του Πράσινου Ταμείου, όπου πρωτοκολλείται. Ο Αριθμός Πρωτοκόλλου εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη, ενώ μπορεί και να εκτυπωθεί. Από τη στιγμή που το μήνυμα με τον αριθμό πρωτοκόλλου εμφανιστεί, η οριστική υποβολή έχει γίνει κανονικά και η αίτηση δεν μπορεί πλέον να συμπληρωθεί περαιτέρω ή να μεταβληθεί.

Συνίσταται, μετά την ολοκλήρωση της οριστικής υποβολής και την απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου του Πράσινου Ταμείου, να γίνεται εξαγωγή του αιτήματος σε μορφή excel (αρχείο xls)και να φυλάσσεται για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κατάθεση μιας πρότασης δεν θεωρείται έγκυρηαν δεν υποβληθεί οριστικά και δεν πάρει αριθμό πρωτοκόλλου από το Πράσινο Ταμείο.

 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνήσουν με το Πράσινο Ταμείο, μέσω e-mail στη διεύθυνση info@prasinotameio.gr.