Κανονισμός Παραχώρησης Χώρων Πράσινου Ταμείου προς Τρίτους για Εκδηλώσεις

Κανονισμός Παραχώρησης Χώρων Πράσινου Ταμείου προς Τρίτους για Εκδηλώσεις

Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να θέσει το πλαίσιο των κανόνων σχετικά με την δυνατότητα παραχώρησης χώρων της Βίλας Καζούλη, ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» και στην οποία στεγάζονται και λειτουργούν οι υπηρεσίες του, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και την σχετική διαδικασία για την διενέργεια εκδηλώσεων και τη δυνατότητα επισκεψιμότητας του χώρου, κατ’ εφαρμογή των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.
Η παραχώρηση αφορά προεχόντως την διενέργεια εκδηλώσεων, οι οποίες είναι συναφείς με τους σκοπούς και τις δράσεις του Πρασίνου Ταμείου, όπως αυτές αναφέρονται στον Καταστατικό του Νόμο (ν. 3889/2010).