Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, 14561, Αττική

Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις 2013

Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις 2013

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Περιβαλλοντική Έρευνα – Καινοτομία – Επιδεικτικές Δράσεις 2013» του Π.Τ. έχει ως σκοπό τη συμβολή στη χρηματοδότηση επιλεγμένων προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας, επιδεικτικών και καινοτόμων παρεμβάσεων, σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και την προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος «Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις – διεθνής συνεργασία 2013» ορίζεται σε πεντακόσιες χιλ.ευρώ (500.000 €).

Η βασική δομή του προγράμματος απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί όπου φαίνονται οι άξονες προτεραιότητας και τα μέτρα ανά άξονα προτεραιότητας του χρηματοδοτικού προγράμματος:

Άξονες προτεραιότητας

Μέτρα ανά άξονα προτεραιότητας

1. Κλιματική Αλλαγή

1.1.    Σταθεροποίηση της συγκέντρωσης αερίων θερμοκηπίου.

1.2.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων με καινοτομικό και επιδεικτικό χαρακτήρα σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

1.3.         Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αποκατάσταση οικοτόπων  ή ειδών που απειλούνται από την κλιματική αλλαγή

2. Προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος

2.1.    Βελτίωση της ποιότητας του νερού.

2.2.    Βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, αποκατάσταση υποβαθμισμένων εδαφών.

2.3.    Βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας από κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση χημικών ουσιών.

2.4.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων.

2.5.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη των δασών, καθώς επίσης και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών.

2.6.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προώθηση νέων καινοτόμων περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

2.7.         Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την καινοτόμο διαχείριση περιοχών του εξωαστικού χώρου που παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον.

3. Αναβάθμιση του Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος

3.1.    Ανάπτυξη πρότυπων ή πιλοτικών μελετών και λοιπών σχετικών δράσεων.

3.2.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των αστικών περιοχών.

3.3.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ώστε να μην προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις ή κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

3.4.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου.

3.5.    Συμβολή στην προώθηση ή / και διάδοση αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, εκδηλώσεων, βιβλίων και άλλων σχετικών εκδόσεων.

3.6.    Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων, πολιτικών ή δράσεων για την περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, καθώς επίσης και του ελεύθερου περιβάλλοντος χώρου σημαντικών κτιριακών εγκαταστάσεων.

3.7.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας

3.8.    Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την αξιοποίηση και αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων.

3.9.         Ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών ή δράσεων για την προστασία και αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος.

4. Βιοποικιλότητα

4.1.    Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση των φυσικών συστημάτων, των φυσικών ενδιαιτημάτων, της άγριας πανίδας και χλωρίδας, με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας.

4.2.         Καταγραφή, παρακολούθηση, διατήρηση, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας.

Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι :

1.            Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ)

2.            Ερευνητικά Ιδρύματα

4.            Μη κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος

5.            Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενα από το Ελληνικό Δημόσιο

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ

Κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του φορέα υλοποίησης του έργου, είναι:

  • Αμοιβές εξωτερικού προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες του έργου ,
  • Διοργάνωση συνεδρίων και ημερίδων ή συμμετοχή σε αυτά,
  • Αγορά ειδικού εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, εκτός πάγιου εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών κλπ.),
  • Έξοδα μετακίνησης προσωπικού για επιστημονικούς σκοπούς. Η κατηγορία αυτή δαπανών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 8% του προϋπολογισμού της πρότασης,
  • Αγορά ή δανεισμός βιβλίων,
  • Αγορά αναλωσίμων που απαιτούνται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος δεν χρηματοδοτούνται αμοιβές προσωπικού που εργάζεται και αμείβεται σε τακτική βάση από το Ελληνικό Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 31η Οκτωβρίου 2013.

Η υποβολή αιτημάτων στο ΧΠ γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Πράσινου Ταμείου, μέχρι 22.4.2013.

Ανακοίνωση Έναρξης Υποβολής Προτάσεων

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.