Φυσικό Περιβάλλον 2014

Φυσικό Περιβάλλον 2014

To χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον 2014» έχει ως αντικείμενο α) τη χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευομένων Περιοχών, με στόχο την κάλυψη δαπανών για διοικητικές υποχρεώσεις, αμοιβές συνεργατών, έργα/ προμήθειες και συντήρηση υλικών & εγκαταστάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, β) τη συγχρηματοδότηση εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE+, γ) την υλοποίηση έργων και δράσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, όπως επίσης και των φυσικών καταστροφών και δ) την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συνεπειών της αυθαιρεσίας και παρανομίας στο φυσικό περιβάλλον, καθώς επίσης και για την αποκατάσταση των αντίστοιχων φθορών και ζημιών.

 

 

To ΧΠ «Φυσικό Περιβάλλον 2014» εξειδικεύεται ανα Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΑΠ 1: Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και Δράσεις για προστασίας Θήρας

 • Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
 • ΝΠΙΔ
 • Γενική Γραμματεία ΥΠΕΚΑ

ΑΠ 2: Συγχρηματοδότηση Προγραμμάτων   Life +

 • Δήμοι
 • Δημοτικές επιχειρήσεις
 • ΝΠΔΔ
 • ΝΠΙΔ
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
 • ΥΠΕΚΑ και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς

ΑΠ 3: Πρόληψη αντιμετώπιση   συνεπειών Κλιματικής Αλλαγής και Φυσικών Καταστροφών

 • Δήμοι
 • Περιφέρειες
 • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 • ΥΠΕΚΑ και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς

ΑΠ 4: Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας / παρανομίας στο φυσικό περιβάλλον

 • Δήμοι
 • Περιφέρειες
 • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 • ΥΠΕΚΑ

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ορίζεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.500.000,00 €).

 

Πεδίο εφαρμογής του αποτελεί το σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Η διάρκειά του εκτείνεται στο ημερολογιακό έτος 2014.