Εγκεκριμένα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2017

Εγκεκριμένα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2017

Εγκεκριμένα  Χρηματοδοτικά προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2017
 Προϋπολογισμός
Υπουργική Απόφαση 
Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα 201712,8 εκ. ευρώΥ.Α Συνεχιζόμενα 2017

                                    Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2017                                    

10,08  εκ.ευρώ

ΥΑ Δασών 2017

Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 2017

2,37 εκ.ευρώ

ΥΑ Γαλ.Ταμείο 2017

Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 20174,5 εκ. ευρώΥ.Α. Φυσ. Περ. & Καιν. Δρασεις 2017
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 20179,21 εκ. ευρώ Υ.Α. Φ.Δ.Π.Π. 2017
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 201729,51 εκ. ευρώΥ.Α. Δρασ. Περ. Ισ. 2017
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 20171,5 εκ. ευρώΥ.Α. Life 2017