Εγκεκριμένα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2016

Εγκεκριμένα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2016

Εγκεκριμένα  Χρηματοδοτικά  προγράμματα
Πράσινου Ταμείου 2016
 Προϋπ/σμός
Υπουργική Απόφαση / Προσκλήσεις

«Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016»                                                          

 11,3 εκ.ευρώ

ΥΑ Δασών 2016

«Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 2016»

 2,431 εκ.ευρώ

ΥΑ Γαλ.Ταμείο 2016

«Καινοτόμες Περιβαλλοντικές Δράσεις 2016» 2 εκ. ευρώΥ.Α. Καιν. Περιβ. Δράσεις 2016
«Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» 8,84 εκ. ευρώ Υ.Α. Διαχ. Φυσ. Περιβάλλοντος 2016