Εγκεκριμένα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2014

Εγκεκριμένα Χρηματοδοτικά Προγράμματα Πράσινου Ταμείου 2014

Εγκεκριμένα  Χρηματοδοτικά  προγράμματα
Πράσινου Ταμείου 2014
 Προϋπ/σμός
Υπουργική Απόφαση / Οδηγός Διαχείρισης Προγράμματος / Προσκλήσεις

«Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2014»                                                          

 7,5 εκ.ευρώ

ΥΑ Δάση 2014

«Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014»

4 εκ.ευρώ 

ΥΑ Πολ.Σχεδ.2014

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων  Α.Π.1

Οδηγός Πολ. Σχεδ. 2014

«Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Πρόληψη / Αντιμετώπιση Θαλάσσιας Ρύπανσης 2014»

 1,6 εκ.ευρώ

ΥΑ Γαλ.Ταμ.2014

«Απόκτηση και Διαμόρφωση Ελεύθερων Χώρων και Διατηρητέων Κτιρίων στις Πόλεις 2014»

13,5 εκ.ευρώ 

ΥΑ Κοινόχρηστοι 2014

Οδηγός Κοινόχρηστοι 2014

Πρόσκληση Α.Π 4

«Περιβαλλοντική έρευνα – καινοτομία – επιδεικτικές δράσεις 2014»

 1 εκ.ευρώ

ΥΑ Έρευνα 2014

«Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015 – έτος 2014»

17,15 εκ.ευρώ 

ΥΑ Αστ,Αν. 2014

Οδηγός Αστ. Αν. 2014

Πρόσκληση ΑΠ7.1 Αντιμετωπιση αυθαιρεσίας / παρανομίας στο οικιστικό περιβάλλον.

 «Φυσικό Περιβάλλον 2014»

 4,5 εκ.ευρώ

ΥΑ Φυσ.Περ. 2014

Πρόσκληση Α.Π.1 Στήριξη  Φ.Π.Δ.Δ

Πρόσκληση ΣΥΓΑΠΕΖ

Οδηγός Φυσικό Περιβάλλον 2014