Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ (01.01.2022 – 31.12.2023)»

  • g xoxo 

ΤΕΥΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διακήρυξη Τράπεζα Οργανισμού 207.8 ΑΠΟΦΑΣΗ Δείτε την απόφαση παράτασης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ LIFE: PROWhIBIT (Prevent of waste crime by Intelligence Based Inspections) & LIFE IP CEI (Circular Economy Implementation in Greece)

  • admin 

Δείτε εδώ την πρόσκληση σε μορφή PDF Δείτε εδώ την Απόφαση ΔΣ σε μορφή PDF Δείτε εδώ το Πρακτικό Αξιολόγησης σε μορφή PDF