“Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015” – έτος 2014

"Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015" - έτος 2014

 

Για το έτος 2014, το πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση” εξειδικεύεται σε άξονες και μέτρα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

            Μέτρο 1.1:  Ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις και αναπλάσεις ανενεργών εκτάσεων στον ιστό των πόλεων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

             Μέτρο 2.1:  Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας

             Μέτρο 2.2:  Βελτίωση αστικού εξοπλισμού

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

             Μέτρο 3.1:  Διαχείριση στοιχείων φύσης στον αστικό ιστό

             Μέτρο 3.2:  Διαχείριση περιαστικών ακτών, υγροτόπων και υδατικών πόρων

             Μέτρο 3.3:  Διαχείριση αστικών απορριμάτων και ανακύκλωση

             Μέτρο 3.4:  Διαχείριση ομβρίων υδάτων

             Μέτρο 3.5:  Δράσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και τη βελτίωση του αστικού μικροκλίματος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

             Μέτρο 4.1:  Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικού χώρου

             Μέτρο 4.2:  Βελτίωση κτιριακού αποθέματος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

             Μέτρο 5.1:  Νέοι χώροι στάθμευσης σε πυκνοδομημένες περιοχές πόλεων

             Μέτρο 5.2:  Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης πυκνοδομημένων περιοχών πόλεων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

             Μέτρο 6.1:  Πολεοδομική ανάπλαση

             Μέτρο 6.2:  Βελτίωση αστικού εξοπλισμού

             Μέτρο 6.3:  Εξειδικευμένες σημειακές παρεμβάσεις και λοιπές δράσεις

             Μέτρο 6.4:  Ολοκλήρωση μελετών εγκαταστάσεως και δικτύων αστικων λυμάτων 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

              Μέτρο 7.1:  Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στον αστικό και περιαστικό χώρο

              Μέτρο 7.2:  Άρση λοιπών αυθαιρεσιών και παρανομιών στον αστικό χώρο

              Μέτρο 7.3:  Υποστήριξη ενεργειακών και οικοδομικών επιθεωρήσεων

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το έτος 2014 ανέρχεται σε 17.150.000,00 €.

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι για τον άξονα 1 το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, καθώς και Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς του Δημοσίου στους οποίους μοναδικός μέτοχος είναι το Δημόσιο. Για τους άξονες 2-5 οι Περιφέρειες, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων. Για τον άξονα 6 οι Δήμοι με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων. Για τον άξονα 7 το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, οι Περιφέρειες, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Δήμοι ή φορείς του Δημοσίου στους οποίους μοναδικός μέτοχος είναι το Δημόσιο.Ειδικά για τον εν λόγω άξονα η υποβολή των προτάσεων γίνεται μετά από πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης & Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.) του Υ.Π.Ε.Κ.Α. στην οποία προσδιορίζεται μεταξύ άλλων η διαδικασία. Η αξιολόγηση των αιτημάτων πραγματοποιείται από την Ε.Υ.Ε.Κ.Α., η οποία εισηγείται εν συνεχεία σχετικά προς το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.