“Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015” – έτος 2013

"Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015" - έτος 2013

Ένταξη έργων στον ΑΠ 1
Ένταξη έργων στους ΑΠ 2, 3 και 4 

Για το έτος 2013, το πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση” εξειδικεύεται σε άξονες και μέτρα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

            Μέτρο 1.1:  Ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις

            Μέτρο 1.2:  Εξαγορά και ανάπλαση ανενεργών εκτάσεων στον ιστό των πόλεων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

             Μέτρο 2.1:  Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας

             Μέτρο 2.2:  Βελτίωση αστικού εξοπλισμού

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

             Μέτρο 3.1:  Διαχείριση στοιχείων φύσης στον αστικό ιστό

             Μέτρο 3.2:  Διαχείριση περιαστικών ακτών, υγροτόπων και υδατικών πόρων

             Μέτρο 3.3:  Διαχείριση αστικών απορριμάτων και ανακύκλωση

             Μέτρο 3.4:  Διαχείριση ομβρίων υδάτων

             Μέτρο 3.5:  Δράσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και τη βελτίωση του αστικού μικροκλίματος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

             Μέτρο 4.1:  Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικού χώρου

             Μέτρο 4.2:  Βελτίωση κτιριακού αποθέματος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

             Μέτρο 5.1:  Νέοι χώροι στάθμευσης σε πυκνοδομημένες περιοχές πόλεων

             Μέτρο 5.2:  Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης πυκνοδομημένων περιοχών πόλεων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

             Μέτρο 6.1:  Πολεοδομική ανάπλαση

             Μέτρο 6.2:  Βελτίωση αστικού εξοπλισμού

             Μέτρο 6.3:  Εξειδικευμένες σημειακές παρεμβάσεις και λοιπές δράσεις

             Μέτρο 6.4:  Ολοκλήρωση μελετών εγκαταστάσεως και δικτύων αστικων λυμάτων 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

              Μέτρο 7.1:  Κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών στον αστικό και περιαστικό χώρο

              Μέτρο 7.2:  Άρση λοιπών αυθαιρεσιών και παρανομιών στον αστικό χώρο

              Μέτρο 7.3:  Υποστήριξη ενεργειακών και οικοδομικών επιθεωρήσεων

              Μέτρο 7.4: Απομάκρυνση αποβλήτων άγνωστης προέλευσης όταν αυτά εντοπίζονται εντός αστικών περιοχών με στόχο την πρόληψη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς

              Μέτρο 7.5: Ενίσχυση της αξιοπιστίας του θεσμού της ενεργειακής πιστοποίησης των κτιρίων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 2012

             Μέτρο 8.1:  Συνέχιση και ολοκλήρωση συμβασιοποιημένων έργων, ενταγμένων ήδη στο ΧΠ “Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015” κατά το έτος 2012, για τα οποία έχουν ήδη γίνει πληρωμές 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

             Μέτρο 9.1:  Τεχνική υποστήριξη στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και στον έλεγχο του ΧΠ.

             Μέτρο 9.2:  Εφαρμογή προγράμματος δημοσιότητας

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το έτος 2013 ανέρχεται σε 15,4 εκ.€.

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι για τους άξονες 1-8 το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι και για τον άξονα 9 το Πράσινο Ταμείο.

Η υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα, θα ξεκινήσει μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης και σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται από τον οδηγό προγράμματος και εξειδικεύονται σε αυτήν.