“Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015” – έτος 2013

"Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015" - έτος 2013

Ένταξη έργων στον ΑΠ 1

Ένταξη έργων στους ΑΠ 2, 3 και 4 

 

Για το έτος 2013, το πρόγραμμα “Αστική Αναζωογόνηση” εξειδικεύεται σε άξονες και μέτρα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

            Μέτρο 1.1:  Ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις

            Μέτρο 1.2:  Εξαγορά και ανάπλαση ανενεργών εκτάσεων στον ιστό των πόλεων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

             Μέτρο 2.1:  Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας

             Μέτρο 2.2:  Βελτίωση αστικού εξοπλισμού

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

             Μέτρο 3.1:  Διαχείριση στοιχείων φύσης στον αστικό ιστό

             Μέτρο 3.2:  Διαχείριση περιαστικών ακτών, υγροτόπων και υδατικών πόρων

             Μέτρο 3.3:  Διαχείριση αστικών απορριμάτων και ανακύκλωση

             Μέτρο 3.4:  Διαχείριση ομβρίων υδάτων

             Μέτρο 3.5:  Δράσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και τη βελτίωση του αστικού μικροκλίματος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

             Μέτρο 4.1:  Βιοκλιματικός σχεδιασμός αστικού χώρου

             Μέτρο 4.2:  Βελτίωση κτιριακού αποθέματος

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

             Μέτρο 5.1:  Νέοι χώροι στάθμευσης σε πυκνοδομημένες περιοχές πόλεων

             Μέτρο 5.2:  Βελτίωση υφιστάμενων χώρων στάθμευσης πυκνοδομημένων περιοχών πόλεων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

             Μέτρο 6.1:  Πολεοδομική ανάπλαση

             Μέτρο 6.2:  Βελτίωση αστικού εξοπλισμού

             Μέτρο 6.3:  Εξειδικευμένες σημειακές παρεμβάσεις και λοιπές δράσεις

             Μέτρο 6.4:  Ολοκλήρωση μελετών εγκαταστάσεως και δικτύων αστικων λυμάτων 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

              Μέτρο 7.1:  Κατεδαφίσεις αυθαίρετων κατασκευών στον αστικό και περιαστικό χώρο

              Μέτρο 7.2:  Άρση λοιπών αυθαιρεσιών και παρανομιών στον αστικό χώρο

              Μέτρο 7.3:  Υποστήριξη ενεργειακών και οικοδομικών επιθεωρήσεων

              Μέτρο 7.4: Απομάκρυνση αποβλήτων άγνωστης προέλευσης όταν αυτά εντοπίζονται εντός αστικών περιοχών με στόχο την πρόληψη και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς

              Μέτρο 7.5: Ενίσχυση της αξιοπιστίας του θεσμού της ενεργειακής πιστοποίησης των κτιρίων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 2012

             Μέτρο 8.1:  Συνέχιση και ολοκλήρωση συμβασιοποιημένων έργων, ενταγμένων ήδη στο ΧΠ “Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015” κατά το έτος 2012, για τα οποία έχουν ήδη γίνει πληρωμές 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

             Μέτρο 9.1:  Τεχνική υποστήριξη στην προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και στον έλεγχο του ΧΠ.

             Μέτρο 9.2:  Εφαρμογή προγράμματος δημοσιότητας

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος για το έτος 2013 ανέρχεται σε 15,4 εκ.€.

Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι για τους άξονες 1-8 το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι και για τον άξονα 9 το Πράσινο Ταμείο.

Η υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα, θα ξεκινήσει μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης και σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται από τον οδηγό προγράμματος και εξειδικεύονται σε αυτήν.


Πρόσκληση Υποβολής Πρότασης ΑΠ 2,3,4

Προσκλήσεις Υποβολής Πρότασης ΑΠ 1,5,6

Χωρική Κατανομή Προτάσεων

Εξαίρεση Ένταξης από το ΕΠΠ