Ένταξη έργων στους ΑΠ 2, 3 και 4 του ΧΠ “Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015”

Ένταξη έργων στους ΑΠ 2, 3 και 4 του ΧΠ "Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 2015"

Το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου στην συνεδρίασή του αρ.52 αποφάσισε την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης των αιτημάτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος ‘‘Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015’’ για το έτος 2013 και εντάσσει προς χρηματοδότηση (στους άξονες 2, 3, 4 του ΧΠ) τα έργα που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Επιπλέον, το ΔΣ διαπιστώνοντας ότι ο περιορισμός του 2,5% δεν επιτρέπει την επίτευξη του στόχου για περιβαλλοντικά έργα και έχοντας υπόψη ότι από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύπτουν έργα αρκετά σημαντικά τα οποία δεν χρηματοδοτούνται, αποφάσισε:

Το 2014 να μην γίνει νέα πρόσκληση αλλά να χρηματοδοτηθούν έργα από τη λίστα αξιολόγησης της αρμόδιας επιτροπής, που δεν χρηματοδοτούνται το 2013. Επίσης, αποφασίσθηκε να ζητηθεί η αύξηση του ετήσιου ποσοστού χρηματοδότησης και η χρήση αναπορρόφητων ποσών προηγούμενων ετών.