2η πιστοποίηση του Πράσινου Ταμείου με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 για το 2022-2023

Η αλλαγή μεγέθους του Πράσινου Ταμείου πιστοποιήθηκε και για τη φετινή χρονιά, με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008. Μετά την επίτευξη απορρόφησης 100% στο μεγαλύτερο χρηματοδοτικό του πρόγραμμα της Αστικής Αναζωογόνησης (Ιούνιος 2021- Μάιος 2022) για δεύτερη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνεται πλέον η σταθερή διαχειριστική επάρκεια του Οργανισμού, που ξεκίνησε με την αρχική απορρόφηση επίσης σε ποσοστό 100% (Δεκέμβριος 2019-Φεβρουάριος 2021), σε πόρους και υποδομή με βάση το πλέον σύγχρονο εθνικό πρότυπο και αποδεικνύεται η ικανότητά του να διαχειρίζεται πλέον και μεγαλύτερα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Η επίσημη τεκμηρίωση της διοικητικής ικανότητας του Ταμείου εκ νέου, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κοινοτικού και Εθνικού Δικαίου, μάς δημιουργεί ικανοποίηση. Με αυτή θεσμική κατοχύρωση ανοίγει ο δρόμος για πιο αποδοτική και ποιοτική υλοποίηση και διαχείριση των έργων του, εν όψει της έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου για το Ταμείο Ανάκαμψης. Διατηρείται μια προϋπόθεση που μέχρι τις αρχές του 2021 έλειπε για την στενότερη συνεργασία με τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα.

ΝΕΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Τελευταία Νέα

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 25ης Μαΐου 2022

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE