Ανακοίνωση για την υποβολή οικονομικών στοιχείων προς το Πράσινο Ταμείο από φορείς που έχουν επιχορηγηθεί ή χρηματοδοτηθεί.

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 180 του Ν.4820/2021, οι φορείς που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται κατ’ έτος, να υποβάλουν, με το πέρας διμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους, στους φορείς από τους οποίους επιχορηγήθηκαν ή χρηματοδοτήθηκαν, απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης που έλαβαν, εφόσον είναι μικρότερη του εκατό τοις εκατό (100%) των συνολικών χρηματικών ποσών που διαχειρίσθηκαν. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να συνυποβάλουν και τον προϋπολογισμό τους για το επόμενο έτος.

Από την υποχρέωση εξαιρούνται: τα ΝΠΔΔ του Υπουργείου Υγείας, οι ΟΤΑ α’  και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο ΟΑΕΔ και οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους.

Τελευταία Νέα

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 25ης Μαΐου 2022

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE