ΕΦΕΠΑΕ: Σε επιχειρησιακή λειτουργία οι ενέργειες υποβολής αιτημάτων λήψης προκαταβολής, τροποποιήσεων και ενδιάμεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης στη Δράση Ενίσχυσης των ΜμΕ μέσω του Πράσινου Ταμείου

Ο ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάμεσος Φορέας της  Δράσης του Πράσινου Ταμείου «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας» ενημερώνει τους Δικαιούχους που έχουν ενταχθεί/θα ενταχθούν στη Δράση ότι είναι πλέον δυνατή η υποβολή Αιτήματος Προκαταβολής, Τροποποίησης καθώς επίσης και Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης μέσω του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr).

Οι ενέργειες είναι δυνατές μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) όπου ο Δικαιούχος εισέρχεται με τα στοιχεία εισόδου (όνομα χρήστη / κωδικός με τα οποία υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση) και επιλέγοντας ανάλογα με την περίπτωση «Αίτηση Προκαταβολής»,  «Αίτημα Τροποποίησης» «Αίτημα Ελέγχου» από το μενού «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας».

Eπισημαίνεται ότι :

  1. Τα αιτήματα προκαταβολής, τροποποίησης και αίτημα επαλήθευσης-πιστοποίησης (ελέγχου) υποβάλλονται υποχρεωτικά τόσο σε ηλεκτρονική, όσο και σε έντυπη μορφή στον αρμόδιο εταίρο (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ για τις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για το Δήμο Μεγαλόπολης της ΠΕ Αρκαδίας)
  2.  Οι Δικαιούχοι δύναται να λάβουν προκαταβολή, μέχρι το 60% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον προσκομίσουν ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα. Η εκταμίευση του ποσού της προκαταβολής, αλλά και των επόμενων καταβολών θα γίνεται με μεταφορά από το λογαριασμό που τηρεί ο ΕΦΕΠΑΕ για τη Δράση στον εταιρικό λογαριασμό της επιχείρησης κάθε Δικαιούχου τον οποίο θα δηλώσει.
  3.  Το Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης το οποίο υποβάλλεται από το δικαιούχο σε ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό αυτό έντυπο, τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα όπως αυτά καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ») της Αναλυτικής Πρόσκλησης, για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου Π/Υ της επένδυσης και το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών μετά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.  Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης δαπανών είναι δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 30% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες) και έως την εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (υποβληθείσες δαπάνες).
  4. Για πληροφορίες/διευκρινίσεις οι Δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται :

Α) ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας 

  • ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepaanem.gr, greendm@ekepa.gr, info@ekepa.gr).
  • Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepaanem.gr (πεδίο “Στείλε το ερώτημά σου” στη διεύθυνση: https://kepaanem.gr/steiletoerotimasou/).
Τελευταία Νέα

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 25ης Μαΐου 2022

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE