ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE “EL BIOS” LIFE20 GIE/GR/001317

«Πληροφοριακό Σύστημα για την Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα: ένα καινοτόμο εργαλείο για την διατήρηση της βιοποικιλότητας»

(hELlenic BIOodiversity Information System: an innovative tool for biodiversity conservation)

 

Υποβολή σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@prasinotameio.gr

Η προθεσμία για υποβολή των προτάσεων λήγει την Πέμπτη 04-11-2021 και ώρα 15:00.

Σχετικό αρχείο πρόσκλησης, σε μορφή PDF

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE