Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας Πρόσκλησης ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ως 22/10/2021

 Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΣΥΓΑΠΕΖ/78732/489/24-8-2021 «Πρόσκλησης των αρμόδιων υπηρεσιών για την υποβολή αιτημάτων ένταξης έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας που αφορούν σε απόβλητα άγνωστης προέλευσης, στο πλαίσιο χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ- Διαδικασία αξιολόγησης» του Πράσινου Ταμείου σε συνεργασία με το ΣΥΓΑΠΕΖ (η οποία είναι αναρτημένη στο ακόλουθο linkhttps://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/09/1.xxx_xx_xx_2021_%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97-.pdf) και εξαιτίας αναγκαίων τεχνικών προσαρμογών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των σχετικών αιτημάτων έως την Παρασκευή 22-10-2021 και ώρα 12:00.

 

Διευκρινίζεται ότι για την υποβολή των αιτημάτων, οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Π.Τ. (www.prasinotameio.gr) και να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας το «κουμπί» που αναγράφει : «Είσοδος στις Ψηφιακές Υπηρεσίες για Δήμους» όπως φαίνεται στο εικονίδιο ακολούθως με την προϋπόθεση να έχουν μοναδικούς κωδικούς. Για την έκδοση των κωδικών μπορείτε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Π.Τ.

 

Τελευταία Νέα

Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE