Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, 14561, Αττική

Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των Δήμων κατά το διάστημα 11 Οκτωβρίου 2021 – 22 Οκτωβρίου 2021.

Δείτε εδώ τον νεότερο οδηγό (Έκδοση Φεβρουαρίου 2022)

Δείτε εδώ τον πίνακα δικαιολογητικών

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την απόφαση

Δείτε εδώ τους επιλέξιμους δήμους

Δείτε εδώ την απόφαση ένταξης

Πρότυπα έγγραφα

Σημαντική σημείωση: Τα ανωτέρω πρότυπα είναι ενδεικτικά και έχουν ως στόχο την διευκόλυνση των Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική. 

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Ερώτημα 1: Επιλεξιμότητα πρότασης στην περίπτωση χρήσης εξωτερικών συνεργατών / τεχνικών συμβούλων

Στο «Άρθρο 7 Οργάνωση Κατάρτισης Σ.Φ.Η.Ο.» της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» προβλέπονται δύο τρόποι κατάρτισης των ΣΦΗΟ. Συγκεκριμένα στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται:

α) Κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. από την Ομάδα Εργασίας του Φορέα Εκπόνησης με την συνεργασία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και της Δ/νσης Προγραμματισμού, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, και με δυνατότητα συνδρομής τεχνικών συμβούλων/εξωτερικών συνεργατών που προέρχονται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ή

β) Κατάρτιση εξολοκλήρου από εξωτερικό συνεργάτη με τις διαδικασίες ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Με βάση τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τα κείμενα της πρόσκλησης, προκύπτουν τα κάτωθι ερωτήματα:

1. Στην περίπτωση που ο Φορέας Εκπόνησης επιλέξει την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. με τον τρόπο (α) δύναται να αξιοποιηθεί η χρηματοδότηση της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για κάλυψη του κόστους «συνδρομής τεχνικών συμβούλων/εξωτερικών συνεργατών που προέρχονται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα» βάσει των προβλέψεων της ΥΑ;

 

2. Στην περίπτωση κατάρτισης του Σ.Φ.Η.Ο. με τον τρόπο (α) είναι δυνατό να επιτελέσει το ρόλο «τεχνικών συμβούλων/εξωτερικών συνεργατών» φορέας του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης;

Απάντηση στο Ερώτημα 1

Tο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου αφορά αποκλειστικά την κατάρτιση ΣΦΗΟ με τον τρόπο (β) της Υπ. Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396.

 

 

 

Ερώτημα 2: Αναγκαιότητα εγγραφής της δαπάνης στον προϋπολογισμό του δήμου

Είναι αναγκαία η εγγραφή του ποσού της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό του δήμου πριν από την υποβολή της πρότασης;

Απάντηση στο ερώτηση 2: Για την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται η εγγραφή του ποσού της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό, αλλά απόφαση του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου ότι το ποσό αυτό θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό εάν η πρόταση εγκριθεί.

Ερώτημα 3: Τι κάνουμε στην περίπτωση που γνωρίζουμε ότι η εκπόνηση του ΣΦΗΟ θα κοστίσει περισσότερο από το ποσό της επιχορήγησης, αλλά δεν γνωρίζουμε το ακριβές ποσό;

Ερώτημα 3: Τι κάνουμε στην περίπτωση που γνωρίζουμε ότι η εκπόνηση του ΣΦΗΟ θα κοστίσει περισσότερο από το ποσό της επιχορήγησης, αλλά δεν γνωρίζουμε το ακριβές ποσό;

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή, οι δήμοι θα πρέπει να αναφέρουν στην απόφαση του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου τους ότι η εκπόνηση του ΣΦΗΟ θα κοστίσει περισσότερο από το ποσό της επιχορήσησης και ότι θα αναλάβουν την κάλυψη του επιπλέον ποσού, όποιο και αν είναι αυτό, με ίδιους πόρους.

Ερώτημα 4: Το ποσό της χρηματοδότησης περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α.;

Ερώτημα 4: Το ποσό της χρηματοδότησης περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α.;

Απάντηση: Το ποσό της χρηματοδότησης περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α. και μπορείτε να ανατρέξετε στον σχετικό Πίνακα Επιλέξιμων Δήμων, που έχει αναρτηθεί στη σελίδα της Πρόσκλησης, προκειμένου να ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε Δήμο.

Ερώτημα 5: Ποια θα είναι η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων; Τι ενέργειες χρειάζεται να κάνουν οι δήμοι;

Ερώτημα 5: Ποια θα είναι η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων; Τι ενέργειες χρειάζεται να κάνουν οι δήμοι;


Απάντηση
: Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ανοικτής παρακαταθήκης που έχει διασφαλίσει το Ταμείο μέσω Υπουργικής Απόφασης. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε κάποια ενέργεια από την πλευρά του, πέραν της προσκομίσεως των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά αναφέρονται στον σχετικό δημοσιευμένο Οδηγό.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΦΗΟ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 – ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» και ειδικότερα της παρ. 2 περ. στ ο Φορέας Εκπόνησης που αναλαμβάνει την κατάρτιση Σ.Φ.Η.Ο. είναι αρμόδιος μεταξύ άλλων για «στ) Την ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο.».  Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών διακρίνονται σε:

α. Δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που αφορούν σε κάποια από τις περιπτώσεις του Παραρτήματος Ι του Γ’ Προσαρτήματος και 

β. Δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, δηλαδή οι υπηρεσίες «που έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε οριζοντίου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων». 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 – ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

Παραδοτέα από τα οποία αποτελείται ο «Φάκελος Σ.Φ.Η.Ο.» έχουν ορισθεί τα εξής:

Π.1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης

Π.1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης 

Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου

Το περιεχόμενο των ανωτέρω παραδοτέων και οι τεχνικές προδιαγραφές/πρακτικές σχεδιασμού που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση των Σ.Φ.Η.Ο. αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 8 έως 10 της ανωτέρω αναφερόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Πιο συγκεκριμένα, τα ΣΦΗΟ αποτελούν ένα κείμενο στρατηγικής που στηρίζεται κυρίως στη διεπιστημονικότητα και στη νέα προοπτική που προσδίδεται στο σχεδιασμό της βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα, πρόκειται κατά την άποψή μας για γενική υπηρεσία συμβουλευτικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 2 παρ. 1,  περ. 9 β του Ν.4412/2016, καθώς έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό και την οργάνωση αναπτυξιακής δράσης για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και παρεμβάσεων οριζόντιου χαρακτήρα, που έχουν ως στόχο την υποστήριξη της ομάδας έργου του Δήμου με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας. Οι ειδικότητες που ζητούνται έχουν ως σκοπό την ολοκληρωμένη προσέγγιση του στρατηγικού σχεδιασμού και την υπόδειξη των προτεινόμενων θέσεων και σε καμία περίπτωση την εκπόνηση μελετών εφαρμογής που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση του κάθε φορτιστή επί του εδάφους, τη συνδεσμολογία του, καθώς και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της εγκατάστασης.

Αντιθέτως, δεν πρόκειται για παροχή μελέτης ή παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης να καταλήγει σε εκπόνηση μελετών εφαρμογής αλλά ούτε και σε λεπτομερή τεχνική μελέτη σύνδεσης του σταθμού φόρτισης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. Άλλωστε οι τεχνικές οδηγίες αναφέρουν πως μέσα από την εργασία προκύπτουν δεδομένα κατασκευής αναγκαίων έργων σύνδεσης και σε καμία περίπτωση δε γίνεται αναφορά σε μελέτη σύνδεσης. Ο χαρακτήρας των τεχνικών οδηγιών έχει ως σκοπό οι Δήμοι να κινηθούν στη λογική χάραξης μίας ολοκληρωμένης και άρτιας στρατηγικής χωροθέτησης. Άλλωστε, ούτε ο σκοπός των κειμένων αυτών, ούτε και οι πόροι επαρκούν, ώστε να γίνουν οι μελέτες εφαρμογής που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει δραστηριότητες συμμετοχικών διαδικασιών, κάτι το οποίο ενισχύει το χαρακτήρα του Στρατηγικού Κειμένου. Πρόκειται για μία διαδικασία που εφαρμόζεται σε όλα τα κείμενα στρατηγικής, όπως ΟΧΕ, ΒΑΑ, κλπ. και τα οποία αντιμετωπίζονται ως γενικές υπηρεσίες και όχι ως επιστημονικές υπηρεσίες (βλ. σχετικά Πράξη 0137 της 8ης/ 5-4-2019 Συνεδρίασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Η ανάθεση μάλιστα των υπηρεσιών αυτών πραγματοποιείται στο πλαίσιο (outsourcing) υλοποίησης.

Τελευταία Νέα

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (8ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη συνολικά οκτώ (8) θέσεων που αφορούν σε όργανα διοίκησης στον «Διαχειριστή Α.Π.Ε. & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.)., στην «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.-Ν.Π.Δ.Δ.), στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.), στο Πράσινο Ταμείο (Ν.Π.Δ.Δ.) και στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.-Ν.Π.Ι.Δ.), εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.