Δημοσίευση πράξεων οργάνου διοίκησης ΝΠΔΔ για παροχή εξουσιοδοτήσεων προς τον Πρόεδρο., τοn Δ/ντη και υπαλλήλους λόγω ανασυγκρότησης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE