Το Πράσινο Ταμείο, για την επίτευξη του σκοπού του σχεδίασε τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021.

Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Δυνητικοί Δικαιούχοι της δράσης εκπόνησης του Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. είναι όλοι οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της χώρας.

Χωρικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω δράσης είναι τα διοικητικά όρια του δυνητικού δικαιούχου.

Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου μόνο ένα (1) αίτημα για το σύνολο της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 έως και την 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων

Περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στον Οδηγό Διαχείρισης της δράσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IBAN ΔΗΜΟΥ

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Π.Τ.