Το Πράσινο Ταμείο, για την επίτευξη του σκοπού του σχεδίασε τη δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021.

Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Δυνητικοί Δικαιούχοι της δράσης εκπόνησης του Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. είναι όλοι οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της χώρας.

Χωρικό πεδίο εφαρμογής της εν λόγω δράσης είναι τα διοικητικά όρια του δυνητικού δικαιούχου.

Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου μόνο ένα (1) αίτημα για το σύνολο της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 έως και την 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, που είναι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η σχετική  εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ2144653Π8-3ΞΚ) όπου δίνονται διευκρινίσεις από το ΥΠΕΝ ως προς την δομή Γεωχωρικών δεδομένων και τα παραδοτέα ψηφιακά αρχεία αυτών των για το Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.

Προς υποβοήθηση των αναδόχων, διατίθεται η πρότυπη δομή των παραδοτέων θεματικών επιπέδων (τύπου shapefile) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, η οποία περιλαμβάνεται εν είδη πινάκων και στο Παράρτημα τεχνικών οδηγιών της (δ) σχετικής. (Σύνδεσμος ανάκτησης πρότυπης δομής των παραδοτέων θεματικών επιπέδων: https://ypen.gov.gr/chorikos-schediasmos/astikos-schediasmos/epicheirisiaka-schedia-gia-tin-exasfalisi-koinochriston-kai-koinofelon-choron-esekk/).

 

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, οι δικαιούχοι δήμοι του Πράσινου Ταμείου έχουν την υποχρέωση να συμμορφωθούν με τις τεχνικές οδηγίες του ΥΠΕΝ.

Για τα ΕΣΕΚΚ, τα οποία έχουν εγκριθεί πριν την έκδοση των από 9-12-2022 τεχνικών οδηγιών, απαιτείται η εκ νέου υποβολή των παραδοτέων σύμφωνα με αυτές έως την 31η/3/2023.

Η υποβολή των γεωχωρικών δεδομένων καθώς και τυχόν επανυποβολή κατόπιν διορθώσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση d.paratiritirio@prv.ypeka.gr.

 

Παρακαλούνται όσοι δήμοι δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει δικαιολογητικά πληρωμής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πράσινου Ταμείου

https://prasinotameio.intelliflow.gr/ να παρακολουθούν την πλατφόρμα για τυχόν ηλεκτρονικά σχόλια τα οποία θα αφορούν τα λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής.

Περισσότερες σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στον Οδηγό Διαχείρισης της δράσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IBAN ΔΗΜΟΥ

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Π.Τ.

Άλλα Αρχεία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ_ΕΣΕΚΚ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΕΣΕΚΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ_ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ