21 Μαρτίου 2021- Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

21 Μαρτίου σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, και είναι μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ότι τα δάση είναι αναντικατάστατο συστατικό στοιχείο του πλανήτη. Η πανδημία και η κλιματική αλλαγή καταδεικνύουν την αλληλένδετη σχέση ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος, και σημαίνουν συναγερμό, ώστε όλοι μαζί να κάνουμε όσα χρειάζεται για την αντιμετώπισή τους. Στο Πράσινο Ταμείο επιχειρούμε να προσαρμόσουμε το Πρόγραμμα Προστασίας και Αναβάθμισης των Δασών που εκτελούμε κάθε χρόνο στα σύγχρονα δεδομένα. Επιτυγχάνουμε, στο μέτρο του δυνατού, να αυξήσουμε την απορρόφηση των πόρων του κατά 30% σε σχέση με το παρελθόν. Κυρίως, όμως, συνεργαζόμαστε με όλους, ώστε να τα πάμε πολύ καλύτερα στο μέλλον.

Τελευταία Νέα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» ΤΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» (πρόσκληση 2019-2021 Β΄Φάση και πρόσκληση 2021-2022) που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 24ης Νοεμβρίου 2021

Παράταση των δύο (2) προσκλήσεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-νέα καταληκτική ημερομηνία 30/12/2022 ώρα 15:00

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE