ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των Δήμων κατά το διάστημα 23 Νοεμβρίου 2020 – 4 Δεκεμβρίου 2020.

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ τον οδηγό (Τελευταία ενημέρωση: 20.11.2020, 19:00)

Δείτε εδώ την απόφαση

Δείτε εδώ τους επιλέξιμους δήμους (Σημειώνεται ότι όσοι δήμοι δεν είναι επιλέξιμοι στην Α’ πρόσκληση, θα χρηματοδοτηθούν με νέα πρόκληση που θα ανακοινωθεί εντός του 2021).

Δείτε εδώ οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης. (Σημείωση: τα προτεινόμενα λεκτικά είναι ενδεικτικά).

Πρότυπα έγγραφα

Σημαντική σημείωση: Τα ανωτέρω πρότυπα είναι ενδεικτικά και έχουν ως στόχο την διευκόλυνση των Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική.

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από Δευτέρα 23.11.2020 και ώρα 09:00 έως Παρασκευή 04.12.2020 και ώρα 17:00.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Ερώτημα 1: Επιλεξιμότητα πρότασης στην περίπτωση χρήσης εξωτερικών συνεργατών / τεχνικών συμβούλων

Στο «Άρθρο 7 Οργάνωση Κατάρτισης Σ.Φ.Η.Ο.» της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» προβλέπονται δύο τρόποι κατάρτισης των ΣΦΗΟ. Συγκεκριμένα στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται:

α) Κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. από την Ομάδα Εργασίας του Φορέα Εκπόνησης με την συνεργασία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και της Δ/νσης Προγραμματισμού, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, και με δυνατότητα συνδρομής τεχνικών συμβούλων/εξωτερικών συνεργατών που προέρχονται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ή

β) Κατάρτιση εξολοκλήρου από εξωτερικό συνεργάτη με τις διαδικασίες ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Με βάση τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τα κείμενα της πρόσκλησης, προκύπτουν τα κάτωθι ερωτήματα:

1. Στην περίπτωση που ο Φορέας Εκπόνησης επιλέξει την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. με τον τρόπο (α) δύναται να αξιοποιηθεί η χρηματοδότηση της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για κάλυψη του κόστους «συνδρομής τεχνικών συμβούλων/εξωτερικών συνεργατών που προέρχονται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα» βάσει των προβλέψεων της ΥΑ;

 

2. Στην περίπτωση κατάρτισης του Σ.Φ.Η.Ο. με τον τρόπο (α) είναι δυνατό να επιτελέσει το ρόλο «τεχνικών συμβούλων/εξωτερικών συνεργατών» φορέας του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης;

Απάντηση στο Ερώτημα 1

Tο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου αφορά αποκλειστικά την κατάρτιση ΣΦΗΟ με τον τρόπο (β) της Υπ. Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396.

 

 

 

Ερώτημα 2: Αναγκαιότητα προσκόμισης απόφασης κάλυψης ποσού, στην περίπτωση ΜΗ υπέρβασης του επιλέξιμου προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2020 στον άξονα προτεραιότητας 4 “Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)”για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης απαιτείται “5. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου του Φορέα Εκπόνησης για την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ιδίους πόρους, σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι μεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης” .

Ο Δήμος μας με πληθυσμό από 50.001  έως 100.000, σύμφωνα με το άρθρο 13 της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 (ΦΕΚ/Β/2020) Κ.Υ.Α., μπορεί να αναθέσει την εκπόνηση της υπηρεσίας των Σ.Φ.Η.Ο. σε εξωτερικό συνεργάτη (σύμβουλο) έναντι αμοιβής 59.520,00€ με Φ.Π.Α.

Εφόσον εμείς δεν θα αιτηθούμε χρηματοδότηση για ποσό μεγαλύτερο των 59.520,00€, χρειάζεται να λάβουμε και να σας προσκομίσουμε την Απόφαση του σημείου 5 του άρθρου 8 του Οδηγού Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος;

 

Απάντηση στο Ερώτημα 2

Δεν απαιτείται η απόφαση του σημείου 5 του άρθρου 8 του Οδηγού εφόσον δεν θα αναθέσετε σε ποσό μεγαλύτερο της πρόβλεψης της Υπ. Απόφασης, αφού δεν καθίσταται ανάγκη επιπλέον ποσού.

 

Ερώτημα 3: Αναγκαιότητα εγγραφής της δαπάνης στον προϋπολογισμό του δήμου

Είναι αναγκαία η εγγραφή του ποσού της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό του δήμου πριν από την υποβολή της πρότασης;

 

Απάντηση στο ερώτηση 3: Για την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται η εγγραφή του ποσού της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό, αλλά απόφαση του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου ότι το ποσό αυτό θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό εάν η πρόταση εγκριθεί.

Ερώτημα 4: Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της υπηρεσίας

Μετά την απόφαση ένταξης θα διεξάγουμε διαγωνισμό για σύμβαση “παροχής υπηρεσιών” ή για σύμβαση “εκπόνησης μελέτης”;

 

Απάντηση στο ερώτημα 4: Στις περιπτώσεις που το ύψος της χρηματοδότησης και συνεπώς το ύψος της σύμβασης ξεπερνά το όριο της απευθείας ανάθεσης, είναι απαραίτητο να διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016.

Ερώτημα 5: Τι κάνουμε στην περίπτωση που γνωρίζουμε ότι η εκπόνηση του ΣΦΗΟ θα κοστίσει περισσότερο από το ποσό της επιχορήγησης, αλλά δεν γνωρίζουμε το ακριβές ποσό;

Ερώτημα 5: Τι κάνουμε στην περίπτωση που γνωρίζουμε ότι η εκπόνηση του ΣΦΗΟ θα κοστίσει περισσότερο από το ποσό της επιχορήγησης, αλλά δεν γνωρίζουμε το ακριβές ποσό;

 

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή, οι δήμοι θα πρέπει να αναφέρουν στην απόφαση του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου τους ότι η εκπόνηση του ΣΦΗΟ θα κοστίσει περισσότερο από το ποσό της επιχορήσησης και ότι θα αναλάβουν την κάλυψη του επιπλέον ποσού, όποιο και αν είναι αυτό, με ίδιους πόρους.

Ερώτημα 6: Η χωροθέτηση αφορά σε σημεία φόρτισης ή φορτιστές;

Ερώτημα 6: Η χωροθέτηση αφορά σε σημεία φόρτισης ή φορτιστές;

 

Απάντηση: Η χωροθέτηση αφορά σε σημεία φόρτισης και όχι σε φορτιστές. Διευκρινίζεται ότι σε ένα σημειο φόρτισης μπορούν να τοποθετηθούν περισσότεροι από ένας φορτιστές.

Ερώτημα 7: Το ποσό της χρηματοδότησης περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α.;

Ερώτημα 7: Το ποσό της χρηματοδότησης περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α.;

Απάντηση: Το ποσό της χρηματοδότησης περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α. και μπορείτε να ανατρέξετε στον σχετικό Πίνακα Επιλέξιμων Δήμων, που έχει αναρτηθεί στη σελίδα της Πρόσκλησης, προκειμένου να ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε Δήμο.

Ερώτημα 8: Στο ΦΕΚ 4380 αναφέρει ότι ο Φορέας Εκπόνησης, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνος και για τη δημιουργία και διάχυση επικοινωνιακού υλικού (άρθρο 3, παρ.2γ). Η συγκεκριμένη δαπάνη χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο;

Ερώτημα 8: Στο ΦΕΚ 4380 αναφέρει ότι ο Φορέας Εκπόνησης, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνος και για τη δημιουργία και διάχυση επικοινωνιακού υλικού (άρθρο 3, παρ.2γ). Η συγκεκριμένη δαπάνη χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο;

Απάντηση: Το συγκεκριμένο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τη σύνταξη των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να είναι σύμφωνο με τα άρθρα 5-10 της εν λόγω Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4380). Υπό το πρίσμα αυτό, δεν χρηματοδοτούνται δαπάνες δημιουργίας και διάχυσης επικοινωνιακού υλικού.

Τελευταία Νέα

Παρουσίαση του Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου κ. Γιώργου Πρωτόπαπα στη Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα», συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 το Πράσινο Ταμείο, η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).

Παρουσίαση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου κ. Στάθη Σταθόπουλου στη Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα», συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 το Πράσινο Ταμείο, η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE