Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, 14561, Αττική

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 (Α.Π. 4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για την εκδήλωση ενδιαφέροντος των Δήμων κατά το διάστημα 23 Νοεμβρίου 2020 – 4 Δεκεμβρίου 2020.

Δείτε εδώ τον νεότερο οδηγό (Έκδοση Φεβρουαρίου 2022)

Δείτε εδώ τον πίνακα δικαιολογητικών

Δείτε
εδώ την πρόσκληση

Δείτε εδώ την απόφαση

Δείτε εδώ τους επιλέξιμους δήμους (Σημειώνεται ότι όσοι δήμοι δεν είναι επιλέξιμοι στην Α’ πρόσκληση, θα χρηματοδοτηθούν με νέα πρόκληση που θα ανακοινωθεί εντός του 2021).

Δείτε εδώ οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης. (Σημείωση: τα προτεινόμενα λεκτικά είναι ενδεικτικά).

Δείτε εδώ την απόφαση ένταξης ΣΦΗΟ.

Πρότυπα έγγραφα

Σημαντική σημείωση: Τα ανωτέρω πρότυπα είναι ενδεικτικά και έχουν ως στόχο την διευκόλυνση των Υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική.

Προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από Δευτέρα 23.11.2020 και ώρα 09:00 έως Παρασκευή 04.12.2020 και ώρα 17:00.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Ερώτημα 1: Επιλεξιμότητα πρότασης στην περίπτωση χρήσης εξωτερικών συνεργατών / τεχνικών συμβούλων

Στο «Άρθρο 7 Οργάνωση Κατάρτισης Σ.Φ.Η.Ο.» της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» προβλέπονται δύο τρόποι κατάρτισης των ΣΦΗΟ. Συγκεκριμένα στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται:

α) Κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο. από την Ομάδα Εργασίας του Φορέα Εκπόνησης με την συνεργασία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και της Δ/νσης Προγραμματισμού, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, και με δυνατότητα συνδρομής τεχνικών συμβούλων/εξωτερικών συνεργατών που προέρχονται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, ή

β) Κατάρτιση εξολοκλήρου από εξωτερικό συνεργάτη με τις διαδικασίες ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Με βάση τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τα κείμενα της πρόσκλησης, προκύπτουν τα κάτωθι ερωτήματα:

1. Στην περίπτωση που ο Φορέας Εκπόνησης επιλέξει την εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. με τον τρόπο (α) δύναται να αξιοποιηθεί η χρηματοδότηση της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για κάλυψη του κόστους «συνδρομής τεχνικών συμβούλων/εξωτερικών συνεργατών που προέρχονται από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα» βάσει των προβλέψεων της ΥΑ;

 

2. Στην περίπτωση κατάρτισης του Σ.Φ.Η.Ο. με τον τρόπο (α) είναι δυνατό να επιτελέσει το ρόλο «τεχνικών συμβούλων/εξωτερικών συνεργατών» φορέας του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης;

Απάντηση στο Ερώτημα 1

Tο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου αφορά αποκλειστικά την κατάρτιση ΣΦΗΟ με τον τρόπο (β) της Υπ. Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396.

 

 

 

Ερώτημα 2: Αναγκαιότητα προσκόμισης απόφασης κάλυψης ποσού, στην περίπτωση ΜΗ υπέρβασης του επιλέξιμου προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2020 στον άξονα προτεραιότητας 4 “Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)”για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης απαιτείται “5. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου του Φορέα Εκπόνησης για την κάλυψη του επιπλέον ποσού από ιδίους πόρους, σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας είναι μεγαλύτερος από το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης” .

Ο Δήμος μας με πληθυσμό από 50.001  έως 100.000, σύμφωνα με το άρθρο 13 της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 (ΦΕΚ/Β/2020) Κ.Υ.Α., μπορεί να αναθέσει την εκπόνηση της υπηρεσίας των Σ.Φ.Η.Ο. σε εξωτερικό συνεργάτη (σύμβουλο) έναντι αμοιβής 59.520,00€ με Φ.Π.Α.

Εφόσον εμείς δεν θα αιτηθούμε χρηματοδότηση για ποσό μεγαλύτερο των 59.520,00€, χρειάζεται να λάβουμε και να σας προσκομίσουμε την Απόφαση του σημείου 5 του άρθρου 8 του Οδηγού Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος;

 

Απάντηση στο Ερώτημα 2

Δεν απαιτείται η απόφαση του σημείου 5 του άρθρου 8 του Οδηγού εφόσον δεν θα αναθέσετε σε ποσό μεγαλύτερο της πρόβλεψης της Υπ. Απόφασης, αφού δεν καθίσταται ανάγκη επιπλέον ποσού.

 

Ερώτημα 3: Αναγκαιότητα εγγραφής της δαπάνης στον προϋπολογισμό του δήμου

Είναι αναγκαία η εγγραφή του ποσού της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό του δήμου πριν από την υποβολή της πρότασης;

 

Απάντηση στο ερώτηση 3: Για την υποβολή της πρότασης δεν απαιτείται η εγγραφή του ποσού της χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό, αλλά απόφαση του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου ότι το ποσό αυτό θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό εάν η πρόταση εγκριθεί.

Ερώτημα 4: Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της υπηρεσίας

Μετά την απόφαση ένταξης θα διεξάγουμε διαγωνισμό για σύμβαση “παροχής υπηρεσιών” ή για σύμβαση “εκπόνησης μελέτης”;

 

Απάντηση στο ερώτημα 4: Στις περιπτώσεις που το ύψος της χρηματοδότησης και συνεπώς το ύψος της σύμβασης ξεπερνά το όριο της απευθείας ανάθεσης, είναι απαραίτητο να διενεργηθεί συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4412/2016.

Ερώτημα 5: Τι κάνουμε στην περίπτωση που γνωρίζουμε ότι η εκπόνηση του ΣΦΗΟ θα κοστίσει περισσότερο από το ποσό της επιχορήγησης, αλλά δεν γνωρίζουμε το ακριβές ποσό;

Ερώτημα 5: Τι κάνουμε στην περίπτωση που γνωρίζουμε ότι η εκπόνηση του ΣΦΗΟ θα κοστίσει περισσότερο από το ποσό της επιχορήγησης, αλλά δεν γνωρίζουμε το ακριβές ποσό;

 

Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή, οι δήμοι θα πρέπει να αναφέρουν στην απόφαση του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου τους ότι η εκπόνηση του ΣΦΗΟ θα κοστίσει περισσότερο από το ποσό της επιχορήσησης και ότι θα αναλάβουν την κάλυψη του επιπλέον ποσού, όποιο και αν είναι αυτό, με ίδιους πόρους.

Ερώτημα 6: Η χωροθέτηση αφορά σε σημεία φόρτισης ή φορτιστές;

Ερώτημα 6: Η χωροθέτηση αφορά σε σημεία φόρτισης ή φορτιστές;

 

Απάντηση: Η χωροθέτηση αφορά σε σημεία φόρτισης και όχι σε φορτιστές. Διευκρινίζεται ότι σε ένα σημειο φόρτισης μπορούν να τοποθετηθούν περισσότεροι από ένας φορτιστές.

Ερώτημα 7: Το ποσό της χρηματοδότησης περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α.;

Ερώτημα 7: Το ποσό της χρηματοδότησης περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α.;

Απάντηση: Το ποσό της χρηματοδότησης περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α. και μπορείτε να ανατρέξετε στον σχετικό Πίνακα Επιλέξιμων Δήμων, που έχει αναρτηθεί στη σελίδα της Πρόσκλησης, προκειμένου να ενημερωθείτε για το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε Δήμο.

Ερώτημα 8: Στο ΦΕΚ 4380 αναφέρει ότι ο Φορέας Εκπόνησης, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνος και για τη δημιουργία και διάχυση επικοινωνιακού υλικού (άρθρο 3, παρ.2γ). Η συγκεκριμένη δαπάνη χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο;

Ερώτημα 8: Στο ΦΕΚ 4380 αναφέρει ότι ο Φορέας Εκπόνησης, μεταξύ άλλων, είναι υπεύθυνος και για τη δημιουργία και διάχυση επικοινωνιακού υλικού (άρθρο 3, παρ.2γ). Η συγκεκριμένη δαπάνη χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο;

Απάντηση: Το συγκεκριμένο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει τη σύνταξη των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) το περιεχόμενο των οποίων πρέπει να είναι σύμφωνο με τα άρθρα 5-10 της εν λόγω Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4380). Υπό το πρίσμα αυτό, δεν χρηματοδοτούνται δαπάνες δημιουργίας και διάχυσης επικοινωνιακού υλικού.

Ερώτημα 9: Ποια θα είναι η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων; Τι ενέργειες χρειάζεται να κάνουν οι δήμοι;

Ερώτημα 9: Ποια θα είναι η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων; Τι ενέργειες χρειάζεται να κάνουν οι δήμοι;


Απάντηση
: Η πληρωμή των δικαιούχων θα γίνει μέσω ανοικτής παρακαταθήκης που έχει διασφαλίσει το Ταμείο μέσω Υπουργικής Απόφασης. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να προχωρήσει σε κάποια ενέργεια από την πλευρά του, πέραν της προσκομίσεως των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά αναφέρονται στον σχετικό δημοσιευμένο Οδηγό.

Ερώτημα 10: Τι ισχύει σχετικά με το χρόνο υλοποίησης της σύμβασης; Αν δηλ. μέχρι 31/3 πρέπει να συνταχθούν τα ΣΦΗΟ τότε πως μπορεί να προχωρήσουμε σε σύναψη έως 22/6;

Ερώτημα 10: Τι ισχύει σχετικά με το χρόνο υλοποίησης της σύμβασης; Αν δηλ. μέχρι 31/3 πρέπει να συνταχθούν τα ΣΦΗΟ τότε πως μπορεί να προχωρήσουμε σε σύναψη έως 22/6;


Απάντηση
: Η προθεσμία της 31ης Μαρτίου 2021 είναι δεσμευτική για τους δήμους που ορίζονται στο άρθρο 17 του Ν. 4710/2020, με δεδομένο ότι έως σήμερα, δεν έχει επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτήν. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες και τους χρόνους υποβολής και ένταξης των ΣΦΗΟ, καθίσταται σαφές ότι στους δικαιούχους της εν λόγω πρόσκλησης είναι απαραίτητο να δοθεί εύλογο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση των σχετικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, η προθεσμία των έξι μηνών για την δημοσίευση του διαγωνισμού αφορά στις υποχρεώσεις των δικαιούχων προς το Πράσινο Ταμείο και δεν επηρεάζει τις διατάξεις του νόμου.

Ερώτημα 11: Θα σταλεί κάποιο επιπλέον έγγραφο από το Πράσινο Ταμείο πέραν της απόφασης ένταξης που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια ή μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαγωνιστική διαδικασία;

Ερώτημα 11:

Θα σταλεί κάποιο επιπλέον έγγραφο από το Πράσινο Ταμείο πέραν της απόφασης ένταξης που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια ή μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαγωνιστική διαδικασία;


Απάντηση
:

Το Πράσινο Ταμείο δεν θα αποστείλει κάποιο επιπλέον έγγραφο στους δικαιούχους και οι Δήμοι μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τη διαγωνιστική διαδικασία.

Ερώτημα 12: Θα δοθεί παράταση, πέραν της 31/3/2021, για την εκπόνηση των ΣΦΗΟ;

Ερώτημα 12:

Θα δοθεί παράταση, πέραν της 31/3/2021, για την εκπόνηση των ΣΦΗΟ;


Απάντηση
:

Ναι, με βάση την τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, θα δοθεί παράταση έως 30/6/2021. Παράλληλα, παρέχεται εξουσιοδοτική στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να αποφασίσει περαιτέρω παράταση αν υφίστανται λόγοι της αναγκαιότητας της.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΦΗΟ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 – ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» και ειδικότερα της παρ. 2 περ. στ ο Φορέας Εκπόνησης που αναλαμβάνει την κατάρτιση Σ.Φ.Η.Ο. είναι αρμόδιος μεταξύ άλλων για «στ) Την ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο.».  Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών διακρίνονται σε:

α. Δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, που αφορούν σε κάποια από τις περιπτώσεις του Παραρτήματος Ι του Γ’ Προσαρτήματος και 

β. Δημόσιες συμβάσεις γενικών υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, δηλαδή οι υπηρεσίες «που έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και αξιολόγηση επιχειρησιακών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων σε όλους τους τομείς της οικονομίας, καθώς και σε οριζοντίου χαρακτήρα παρεμβάσεις, την υποστήριξη υλοποίησης τους με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας καθώς και την παροχή εξωγενών υπηρεσιών (outsourcing) υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων». 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 – ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

Παραδοτέα από τα οποία αποτελείται ο «Φάκελος Σ.Φ.Η.Ο.» έχουν ορισθεί τα εξής:

Π.1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης

Π.1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης 

Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου

Το περιεχόμενο των ανωτέρω παραδοτέων και οι τεχνικές προδιαγραφές/πρακτικές σχεδιασμού που λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση των Σ.Φ.Η.Ο. αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 8 έως 10 της ανωτέρω αναφερόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Πιο συγκεκριμένα, τα ΣΦΗΟ αποτελούν ένα κείμενο στρατηγικής που στηρίζεται κυρίως στη διεπιστημονικότητα και στη νέα προοπτική που προσδίδεται στο σχεδιασμό της βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα, πρόκειται κατά την άποψή μας για γενική υπηρεσία συμβουλευτικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 2 παρ. 1,  περ. 9 β του Ν.4412/2016, καθώς έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό, προγραμματισμό και την οργάνωση αναπτυξιακής δράσης για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, καθώς και παρεμβάσεων οριζόντιου χαρακτήρα, που έχουν ως στόχο την υποστήριξη της ομάδας έργου του Δήμου με τη μεταφορά της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας. Οι ειδικότητες που ζητούνται έχουν ως σκοπό την ολοκληρωμένη προσέγγιση του στρατηγικού σχεδιασμού και την υπόδειξη των προτεινόμενων θέσεων και σε καμία περίπτωση την εκπόνηση μελετών εφαρμογής που θα απαιτηθούν για την τοποθέτηση του κάθε φορτιστή επί του εδάφους, τη συνδεσμολογία του, καθώς και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες της εγκατάστασης.

Αντιθέτως, δεν πρόκειται για παροχή μελέτης ή παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, καθώς σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης να καταλήγει σε εκπόνηση μελετών εφαρμογής αλλά ούτε και σε λεπτομερή τεχνική μελέτη σύνδεσης του σταθμού φόρτισης με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. Άλλωστε οι τεχνικές οδηγίες αναφέρουν πως μέσα από την εργασία προκύπτουν δεδομένα κατασκευής αναγκαίων έργων σύνδεσης και σε καμία περίπτωση δε γίνεται αναφορά σε μελέτη σύνδεσης. Ο χαρακτήρας των τεχνικών οδηγιών έχει ως σκοπό οι Δήμοι να κινηθούν στη λογική χάραξης μίας ολοκληρωμένης και άρτιας στρατηγικής χωροθέτησης. Άλλωστε, ούτε ο σκοπός των κειμένων αυτών, ούτε και οι πόροι επαρκούν, ώστε να γίνουν οι μελέτες εφαρμογής που απαιτούνται για την εγκατάσταση.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει δραστηριότητες συμμετοχικών διαδικασιών, κάτι το οποίο ενισχύει το χαρακτήρα του Στρατηγικού Κειμένου. Πρόκειται για μία διαδικασία που εφαρμόζεται σε όλα τα κείμενα στρατηγικής, όπως ΟΧΕ, ΒΑΑ, κλπ. και τα οποία αντιμετωπίζονται ως γενικές υπηρεσίες και όχι ως επιστημονικές υπηρεσίες (βλ. σχετικά Πράξη 0137 της 8ης/ 5-4-2019 Συνεδρίασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Η ανάθεση μάλιστα των υπηρεσιών αυτών πραγματοποιείται στο πλαίσιο (outsourcing) υλοποίησης.

Τελευταία Νέα

Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 9546/28 12 2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011926498/2022-12-29) διακήρυξης ανοικτού (διεθνούς) ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για το έργο « Πληροφοριακό Σύστημα για την Αντιμετώπιση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος», στο πλαίσιο του έργου LIFE PROWhIBIT

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.