Διευκρινίσεις επί της με αρ. πρωτ. 6317/2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

Ερώτηση 1: Καθώς στις σελ. 18-19 της ΤΕΥΔ (Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής Γ. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα) τα πεδία με α/α 2-5 αναφέρονται σε έννοιες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα (τεχνικό προσωπικό, τεχνικές υπηρεσίες, τεχνικό εξοπλισμό, συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού, σύνθετα προιόντα), παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν θα στηριχθεί σε ικανότητες τρίτων, απαιτείται η συμπλήρωση των εν λόγω πεδίων

Ερώτηση 2: Καθώς στη διακήρυξη δεν αναφέρετε ως κριτήριο επιλογής τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν εφόσον ο οικονομικός φορέας δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου αναφορικά με την προσκόμιση τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών. (Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής / Γ. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα- α/α 6/σελ. 19).

Ερώτηση 3 : Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε όπως μας αναφέρετε για ποιούς λειτουργούς της Τράπεζας θα χρειαστεί η προσκόμιση των τίτλων σπουδών (π.χ. για τους λειτουργούς του τεχνικού τμήματος υλοποίησης, για τους λειτουργούς που διαχειρίζονται τη σύμβαση παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών τράπεζας οργανισμού).

Ερώτηση 4 : Περαιτέρω καθώς από την Διακήρυξη δεν προκύπτει να απαιτείται η συμπλήρωση των πεδίων: Μέρος IV: Κριτήρια Επιλογής – Ενότητα Γ (Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα – α/α 7-10), Ενότητα Δ (Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης) και Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων, παρακαλούμε όπως αντιστοίχως μας επιβεβαιώσετε τον εν λόγω ισχυρισμό.

Απάντηση: Η συμπλήρωση του ΤΕΥΔ πραγματοποιείται με ευθύνη του οικονομικού φορέα που υποβάλει προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής της διακήρυξης. Τυχόν συμπλήρωση πεδίων επιπλέον των απαιτούμενων δεν συνιστά λόγο αποκλεισμού του οικονομικού φορέα, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη από την αναθέτουσα αρχή.

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης δεν απαιτείται η προσκόμιση τίτλων σπουδών. Επίσης δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το Μέρος V “Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων” δεν συμπληρώνεται για την τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία.


 

Κηφισιά, 1.10.2020

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

 

Παλαιότερες ερωτήσεις…

Ερώτηση 1
: Σήμερα, υφίσταται συνεργασία του Π.Τ. με τράπεζα (Τράπεζα Οργανισμού) για τις εισπράξεις μέσω ΔΙΑΣ

Απάντηση: Nαι, έως την 31.12.2020

 

Ερώτηση 2: Πόσες περίπου συναλλαγές (εισπράξεις Ενιαίου Ειδικού Προστίμου & Παραβόλου) πραγματοποιούνται ετησίως, αριθμητικά, στις οποίες αποβλέπει η παρούσα Διακήρυξη

Απάντηση: Ο αριθμός των συναλλαγών δεν είναι σταθερός σε ετήσια βάση, καθώς υπάρχει διακύμανση που οφείλεται τόσο στην οικονομική ευχέρεια των πολιτών όσο και σε λοιπούς εξωγενείς παράγοντες που είναι δύσκολο να προβλεφθούν (π.χ. κορονοϊός). Μία εκτίμηση βάσει των προηγούμενων τιμολογίων της ΔΙΑΣ (2019) θα ήταν 67.500 συναλλαγές μηνιαίως για το Ε.Ε.Π.Ρ.Α. (Ειδικό Ενιαίο Πρόστιμο Ρύθμισης Αυθαιρέτων) και 12.500 για το Τ.Υ.Ρ.Α. (Τέλος υπαγωγής Ρύθμισης Αυθαιρέτων), ήτοι περίπου 1.000.000 συναλλαγές ετησίως.

 

Ερώτηση 3: Εκτός των αμοιβών υπέρ τρίτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.4. της Διακήρυξης, υπεισέρχεται και παρακράτηση φόρου 8% ή άλλη επιβάρυνση

Απάντηση: Σύμφωνα με την περιγραφή φυσικού αντικειμένου του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης (σελ. 32-33) το συνολικό ποσό που μπορεί να τιμολογήσει και να εισπράξει η Τράπεζα Οργανισμού από το Πράσινο Ταμείο κατά τη διάρκεια της σύμβασης για το σύνολο των εισπράξεων που θα διενεργηθούν μέσα στο έτος 2021 ανέρχεται σε 55.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη της απόφασης έγκρισης δυνατότητας ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης (ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123401/3741/27-12-2019 (ΑΔΑ:6Σ6Ζ4653Π8-ΣΑΩ) και ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123719Α/3760/31-12-2019 (ΑΔΑ:Ω2244653Π8-Ζ46) αποφάσεις Υπουργού Π.ΕΝ.).

Στο ανωτέρω ποσό, που είναι και το ανώτατο προβλεφθέν για το σύνολο των υπηρεσιών της Τράπεζας Οργανισμού για το έτος 2021, συμπεριλαμβάνεται παρακράτηση φόρου 8%, κρατήσεις ΑΕΠΠ (0,06% επί του καθαρού ποσού), Ε.Α.Α.Δη.Συ. (0,07% επί του καθαρού ποσού της αμοιβής), Χαρτόσημο (3%) επί των 2 αυτών κρατήσεων και ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20%) επάνω στο Χαρτόσημο. Επίσης συμπεριλαμβάνεται και το κόστος για τις τραπεζικές προμήθειες των εντολών πληρωμής/μεταφοράς διαθεσίμων προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

Ερώτηση 4: Τι ποσά (€) περίπου, εκτιμάται ότι θα εισπράττονται (για το Ε.Ε.Δ. & Παράβολο) μέσω συστημάτων ΔΙΑΣ ανά μήνα

Απάντηση: Κατά μέσο όρο για το Ε.Ε.Π.Ρ.Α. (Ειδικό Ενιαίο Πρόστιμο Ρύθμισης Αυθαιρέτων) εισπράττονται 15εκ. μηνιαίως, ενώ για το Τ.Υ.Ρ.Α. (Τέλος υπαγωγής Ρύθμισης Αυθαιρέτων) εισπράττονται 5,5εκ.. Παρατηρούνται μεγάλες αυξομειώσεις μέσα στο έτος στη συχνότητα και στο ύψος των πληρωμών, λόγω αλλαγών στη νομοθεσία, χορήγησης παρατάσεων για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις αυθαιρέτων και λοιπών εξωγενών παραγόντων.

Το Ε.Ε.Π.Ρ.Α. φέτος κυμάνθηκε από 8,6εκ. έως 22,8εκ. ευρώ ενώ για το Τ.Υ.Ρ.Α. δεν έχουμε στοιχεία πριν το 2020.

 

Ερώτηση 5: Σε τι ποσά ανέρχονται οι τρέχουσες ταμειακές ανάγκες του Π.Τ. (βλ. Παράρτημα Ι, Μέρος Α, Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. – Φυσικό Αντικείμενο της Σύμβασης)

Απάντηση: Οι τρέχουσες ταμειακές ανάγκες του Πράσινου Ταμείου εβδομαδιαίως δεν υπερβαίνουν τις 25.000 ευρώ. Βάσει νομοθεσίας τα ταμειακά διαθέσιμα του Πράσινου Ταμείου πρέπει να μεταφέρονται στην Τράπεζα της Ελλάδος και να εμφανίζονται εκεί.Κηφισιά, 30.09.2020

Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Τελευταία Νέα

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 25ης Μαΐου 2022

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE