Διευκρινίσεις επί της με αρ. πρωτ. 6317/2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021»

 

Ερώτηση 1: Το ποσό της Σύμβασης (€55.000), έτσι όπως περιγράφεται στις σελίδες 32 και 33 της Προκήρυξης, αντιλαμβανόμαστε ότι αφορά μόνο την επιλογή τράπεζας για παροχή υπηρεσιών τράπεζας οργανισμού και συνεπακολούθως το κόστος χρήσης των διατραπεζικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των εισπράξεων και μόνο (κωδικοί ΔΙΑΣ 90810-ΕΠΔΡΧ, 90811-ΤΥΡΑ & 90812-ΕΕΠΡΑ), το οποίο αποδίδεται, εν πολλοίς, από την Τράπεζα Οργανισμού στη ΔΙΑΣ.  Αν αυτό ισχύει παρακαλούμε να μας αναφέρετε αν πρόκειται να υπάρξει νέα/ άλλη συμφωνία/ σύμβαση με την Τράπεζα Οργανισμού για τις τραπεζικές προμήθειες των εντολών πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος, που όπως αναφέρετε στη σελίδα 32 θα πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση.

 

Απάντηση: Σύμφωνα με την περιγραφή φυσικού αντικειμένου του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης (σελ. 32-33) το συνολικό ποσό που μπορεί να τιμολογήσει και να εισπράξει η Τράπεζα Οργανισμού από το Πράσινο Ταμείο κατά τη διάρκεια της σύμβασης για το σύνολο των εισπράξεων που θα διενεργηθούν μέσα στο έτος 2021 ανέρχεται σε 55.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη της απόφασης έγκρισης δυνατότητας ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης  (ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123401/3741/27-12-2019 (ΑΔΑ:6Σ6Ζ4653Π8-ΣΑΩ) και ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123719Α/3760/31-12-2019 (ΑΔΑ:Ω2244653Π8-Ζ46) αποφάσεις Υπουργού Π.ΕΝ.).

Στο ανωτέρω ποσό, που είναι και το ανώτατο προβλεφθέν για το σύνολο των υπηρεσιών της Τράπεζας Οργανισμού για το έτος 2021, συμπεριλαμβάνεται και το κόστος για τις τραπεζικές προμήθειες των εντολών πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

 

 

Ερώτηση 2: Από την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551 (ΦΕΚ Β 4899/31.12.2019) προκύπτει ότι η ευθύνη αποστολής του καθημερινού εμβάσματος των εσόδων του Παραβόλου (ΤΥΡΑ) στο λογαριασμό της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού με ταυτόχρονη ενημέρωσή της βαρύνει την Τράπεζα Οργανισμού. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας ότι θα εξακολουθεί η ευθύνη να βαρύνει την Τράπεζα Οργανισμού καθώς σε αυτή την περίπτωση, η καθημερινή αποστολή εμβάσματος στην ΤτΕ θα πραγματοποιείται με μέριμνα του Καταστήματος τήρησης του λογαριασμού, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη εκ μέρους μας στην τιμολόγηση των υπηρεσιών μας.

 

Απάντηση: Η είσπραξη και απόδοση του παραβόλου αποτελεί αντικείμενο των παρεχόμενων από την Τράπεζα Οργανισμού υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στο δεσμευτικό κανονιστικό πλαίσιο της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551 (ΦΕΚ Β 4899/31.12.2019). Συγκεκριμένα στο άρθρο 4 προβλέπεται ότι η Τράπεζα Οργανισμού αποστέλλει καθημερινά έμβασμα με τα εισπραχθέντα ποσά παραβόλου της προηγούμενης μέρας σε λογαριασμό που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στην Τράπεζα της Ελλάδας (Κ.Α. 23/200121010 «Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού»). Συνεπώς η ευθύνη αποστολής του καθημερινού εμβάσματος των εσόδων του Παραβόλου (ΤΥΡΑ) στο λογαριασμό της ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού με ταυτόχρονη ενημέρωσή της εξακολουθεί να βαρύνει την Τράπεζα Οργανισμού καθώς δεν είναι δυνατή απόκλιση από ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο.

                                                                                                                      Κηφισιά, 24.09.2020

                                                                                                                 Η Επιτροπή Διαγωνισμού

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE