Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: «Σχέδια Δράσης για την Κυκλική Οικονομία»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018».

Στόχος της Πρόσκλησης, είναι η χαρτογράφηση παρεμβάσεων για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, οι οποίες θα έχουν θετικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την κατάρτιση Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) για την Κυκλική Οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθεί η κατάρτιση Σχεδίων Δράσης (ΣΔ) για την Κυκλική Οικονομία για την περίπτωση των Δήμων Αμυνταίου, Κοζάνης, Μεγαλόπολης, Εορδαίας και Φλώρινας. Επισημαίνεται ότι η κατάρτιση των ΣΔ οφείλει να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις επιδιώξεις του επικαιροποιημένου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) συμπεριλαμβανομένης της απόφασης για την άμεση απολιγνιτοποίηση, όσο και την Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία, που τελεί υπό επικαιροποίηση, ενώ οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις αναμένεται να συνεισφέρουν εκτός από τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ΕΑΘ) και των λοιπών περιβαλλοντικών στόχων και στη διατήρηση και αύξηση, τόσο της απασχόλησης, όσο και προστιθέμενης αξίας σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, λαμβάνονται υπόψη οι πρόνοιες που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΣΔΚΟΕΕ), αναφορικά με τους τομείς που χρησιμοποιούν τους περισσότερους πόρους και στους οποίους υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες κυκλικότητας, όπως ενδεικτικά είναι, σύμφωνα με το Σχέδιο, τα απόβλητα (αστικά και επικίνδυνα), οι υδατικοί πόροι, τα ηλεκτρονικά απόβλητα και τα κλωστοϋφαντουργικά, οι νέες τεχνολογίες και η οικοκαινοτομία, οι συσσωρευτές και τα ηλεκτρικά οχήματα, τα απόβλητα εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών, και τα απόβλητα από τροφές και τρόφιμα. Τέλος, προτεραιότητα 7 / 12
πρέπει να δοθεί τόσο στην ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, όσο και στην προώθηση της καινοτομίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση της Φόρμας Υποβολής Πρότασης και άλλες διευκρινίσεις, αρμόδιοι είναι η κα Κλαίλια  Ζούλια, τηλέφωνο 210 6905046 και ο κος Χρυσός Μακράκης Καραχάλιος, e-mail: coalregions@planet.gr.

Τελευταία Νέα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» ΤΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» (πρόσκληση 2019-2021 Β΄Φάση και πρόσκληση 2021-2022) που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 24ης Νοεμβρίου 2021

Παράταση των δύο (2) προσκλήσεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-νέα καταληκτική ημερομηνία 30/12/2022 ώρα 15:00

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE