Ανακοίνωση Πράσινου Ταμείου σχετικά με επιστολές και αιτήματα Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2 του Νόμου 4519/2018, καλύφθηκαν από το Πράσινο Ταμείο οι δαπάνες μετακίνησης των προέδρων και μελών των Δ.Σ. των ΦΔΠΠ  που πραγματοποιήθηκαν από την έδρα της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στην έδρα του φορέα για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των Δ.Σ., από την 1.1.2016 έως και την έναρξη ισχύος. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου Νόμου (άρθ. 11, παρ. 2β), το Πράσινο Ταμείο καλύπτει ΜΟΝΟ τις δαπάνες μισθοδοσίας των ΦΔΠΠ για το 2018 έως και σήμερα, ενώ οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται εν μέρει από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σκοπό αυτόν και εν μέρει από το Πράσινο Ταμείο.

Τα άνωθεν προκύπτουν και από την υπ’ αριθ. 700/4-2-2020 Απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. με θέμα: «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» για το έτος 2020 και διάθεση πίστωσης ποσού 7.562.922,16€ για την υλοποίησή του ».

Επιπλέον, ο Ν.4685/2020 που ψηφίστηκε πρόσφατα, προβλέπει αρμοδιότητες του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) σχετικά με τους ΦΔΠΠ. Κατά συνέπεια, και ενόψει της διοικητικής του συγκρότησης, παρακαλούμε για τη συνεννόησή σας με τον νέο Φορέα.

Τελευταία Νέα
Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE