Ανακοίνωση μερικής τροποποίησης δικαιολογητικών ΣΒΑΚ ως προς το τελευταίο 30%

Σύμφωνα με την από 24 Ιουλίου 2019 ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου, που αφορούσε τα δικαιολογητικά ΣΒΑΚ, για την αποπληρωμή του τελευταίου 30% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο απαιτούνταν, πέραν του ολοκληρωμένου ΣΒΑΚ (σύνολο μελετών, σχεδίων, κτλ) σε ηλεκτρονική μορφή και της απόφασης έγκρισης του ΣΒΑΚ από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, να υποβληθεί η πράξη χαρακτηρισμού του ΣΒΑΚ ως ολοκληρωμένου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών, καθώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών (άρθρο 22 παρ. 9 του Ν. 4599/2019).

Παρατηρήθηκαν, ωστόσο, δυσχέρειες κατά την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 22 του Ν. 4599/2019, συνεπεία και της μη έκδοσης της προβλεπόμενης   στην παρ. 12 του εν λόγω άρθρου ΥΑ, η οποία θα «καθόριζε το κατευθυντήριο πλαίσιο οδηγιών και θα εξειδίκευε τις διαδικασίες έγκρισης, παρακολούθησης και αναθεώρησης των ΣΒΑΚ», οι οποίες είχαν επιπτώσεις και στην διαδικασία χρηματοδότησης σχετικών μελετών και υπηρεσιών για την εκπόνηση ΣΒΑΚ από το Πράσινο Ταμείο. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δ. Οικονόμου μετά από σχετικό ερώτημα του ΠΤ διατύπωσε την θέση ότι εφόσον τα  Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που έχουν εκπονηθεί  είναι  σύμφωνα  με  την  ευρωπαϊκή  και  διεθνή  πρακτική  και  συνάμα πληρούνται  οι  ειδικότεροι  όροι  της  χρηματοδότησης  και  έχουν  κατατεθεί  τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  μπορεί να ολοκληρωθεί η σχετική χρηματοδότηση ανεξαρτήτως της μεταβολής του νομοθετικού καθεστώτος και της έκδοσης ή μη της προβλεπόμενης ΥΑ.

Ενόψει των ανωτέρω και κατ’ εφαρμογή της αρχής της αποτελεσματικότητας της διοικητικής δράσης, για την καταβολή του τελευταίου 30% της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας απαιτούνται πλέον να προσκομισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Σύνολο παραδοτέων ΣΒΑΚ (σύνολο μελετών, σχεδίων, κτλ) σε ηλεκτρονική μορφή
  • Απόφαση έγκρισης του εκπονηθέντος ΣΒΑΚ από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο
Τελευταία Νέα

Παρουσίαση του Διευθυντή του Πράσινου Ταμείου κ. Γιώργου Πρωτόπαπα στη Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα», συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 το Πράσινο Ταμείο, η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).

Παρουσίαση του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου κ. Στάθη Σταθόπουλου στη Διαδικτυακή Θεματική Ημερίδα με τίτλο «Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE και Δάση: Πραγματικότητα, Προκλήσεις και Ανάγκες στη Δασική Διαχείριση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα», συνδιοργανώνουν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020 το Πράσινο Ταμείο, η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) και το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE