Ανακοίνωση μερικής τροποποίησης δικαιολογητικών ΣΒΑΚ ως προς το τελευταίο 30%

Σύμφωνα με την από 24 Ιουλίου 2019 ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου, που αφορούσε τα δικαιολογητικά ΣΒΑΚ, για την αποπληρωμή του τελευταίου 30% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο απαιτούνταν, πέραν του ολοκληρωμένου ΣΒΑΚ (σύνολο μελετών, σχεδίων, κτλ) σε ηλεκτρονική μορφή και της απόφασης έγκρισης του ΣΒΑΚ από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, να υποβληθεί η πράξη χαρακτηρισμού του ΣΒΑΚ ως ολοκληρωμένου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών, καθώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών (άρθρο 22 παρ. 9 του Ν. 4599/2019).

Παρατηρήθηκαν, ωστόσο, δυσχέρειες κατά την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 22 του Ν. 4599/2019, συνεπεία και της μη έκδοσης της προβλεπόμενης   στην παρ. 12 του εν λόγω άρθρου ΥΑ, η οποία θα «καθόριζε το κατευθυντήριο πλαίσιο οδηγιών και θα εξειδίκευε τις διαδικασίες έγκρισης, παρακολούθησης και αναθεώρησης των ΣΒΑΚ», οι οποίες είχαν επιπτώσεις και στην διαδικασία χρηματοδότησης σχετικών μελετών και υπηρεσιών για την εκπόνηση ΣΒΑΚ από το Πράσινο Ταμείο. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δ. Οικονόμου μετά από σχετικό ερώτημα του ΠΤ διατύπωσε την θέση ότι εφόσον τα  Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που έχουν εκπονηθεί  είναι  σύμφωνα  με  την  ευρωπαϊκή  και  διεθνή  πρακτική  και  συνάμα πληρούνται  οι  ειδικότεροι  όροι  της  χρηματοδότησης  και  έχουν  κατατεθεί  τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  μπορεί να ολοκληρωθεί η σχετική χρηματοδότηση ανεξαρτήτως της μεταβολής του νομοθετικού καθεστώτος και της έκδοσης ή μη της προβλεπόμενης ΥΑ.

Ενόψει των ανωτέρω και κατ’ εφαρμογή της αρχής της αποτελεσματικότητας της διοικητικής δράσης, για την καταβολή του τελευταίου 30% της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας απαιτούνται πλέον να προσκομισθούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Σύνολο παραδοτέων ΣΒΑΚ (σύνολο μελετών, σχεδίων, κτλ) σε ηλεκτρονική μορφή
  • Απόφαση έγκρισης του εκπονηθέντος ΣΒΑΚ από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο
Τελευταία Νέα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» ΤΗΣ Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» (πρόσκληση 2019-2021 Β΄Φάση και πρόσκληση 2021-2022) που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 24ης Νοεμβρίου 2021

Παράταση των δύο (2) προσκλήσεων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021-νέα καταληκτική ημερομηνία 30/12/2022 ώρα 15:00

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE