Εξωστρεφείς Δράσεις

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/91785/10664 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/879/23-10-2019) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις διορθώσεις σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 959/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14- 11-2019), στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου (Κηφισίας 241, Κηφισιά, Ισόγειο, αίθουσα συσκέψεων), το οποίο συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 1246/21.2.2020 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2020», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» στον Α.Π. 3: Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε:
Α. Την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2020», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» στον Α.Π. 3: Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου.
– Δυνητικοί δικαιούχοι είναι ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ανεξάρτητες Αρχές, Πανεπιστήμια, Επιμελητήρια, Επιστημονικοί ή Επαγγελματικοί Σύλλογοι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό την ιδιότητά του ως του κεντρικού φορέα της εκτελεστικής εξουσίας για την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής καθώς και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς με σχετικές αρμοδιότητες στα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν στους σκοπούς τους, την προστασία και διαχείριση του φυσικού ή/και οικιστικού περιβάλλοντος, ή/και την προστασία ειδών άγριας ζωής.
– Ως επιλέξιμες δράσεις θεωρούνται η διοργάνωση συνεδρίων σχετικών με α) την προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, β) τη βελτίωση της βιωσιμότητας του αστικού περιβάλλοντος, γ) την προστασία / διαχείριση ειδών και οικοτόπων της άγριας πανίδας ή χλωρίδας, δ) την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ή ε) άλλες σχετικές θεματικές προσεγγίσεις με επιστημονικό περιεχόμενο. Ως επιλέξιμο για οικονομική υποστήριξη θεωρείται επίσης το κόστος συμμετοχής (όχι μόνο παρακολούθησης) σε υπερεθνικούς οργανισμούς που έχουν ως στόχο το συντονισμό ενεργειών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην κατεύθυνση προστασίας, αναβάθμισης και αποκατάστασης του φυσικού ή του αστικού περιβάλλοντος.

Β. Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης οικονομικής υποστήριξης την δέσμευση ποσού 200.000,00 € για το έτος 2020 σε βάρος του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου.
– Κάθε δυνητικά δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αποκλειστικά μία (1) πρόταση/ αίτημα προς χρηματοδότηση, έως το ανώτατο ποσό των 15.000 ευρώ. Το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει χρηματοδότηση χαμηλότερου ύψους από το αιτούμενο, ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων, το είδος της προτεινόμενης δράσης κλπ.

Δείτε εδώ την απόφαση.

Τελευταία Νέα

Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση: «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο «Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας»

Ένταξη προτάσεων δικαιούχων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τη δράση: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 12ης Ιανουαρίου 2022

Καινοτόμες δράσεις
Το πρόγραμμα LIFE