Ενδιάμεσος απολογισμός πληρωμών Πράσινου Ταμείου Ιανουάριος-Απρίλιος 2021 με συγκριτικά στοιχεία